Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

4. juuni 2009

Kohtuasi F‑11/08

Jörg Mölling

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Europoli töötajad – Töölevõtmine – Valikumenetlus – Töölevõtmise tingimused – Lähetatud riiklik ekspert – Europoli personalieeskirjade artikkel 6 – Europoli direktori 8. detsembri 2006. aasta otsuse artikli 2 lõige 4 

Ese:      Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva konventsiooni Euroopa Politseiameti kohta (Europoli konventsioon) artikli 40 lõike 3 ja Europoli personalieeskirjade artikli 93 lõike 1 alusel esitatud hagi, milles J. Mölling palub tühistada Europoli 10. oktoobri 2007. aasta otsuse, millega keelduti teda lubamast osaleda Europoli uimastiüksuse peaspetsialisti (first officer) vaba ametikoha täitmiseks korraldatud valikumenetluses.

Otsus: Tühistada Europoli 10. oktoobri 2007. aasta otsus, millega keelduti hagejat lubamast osaleda Europoli uimastiüksuse peaspetsialisti (first officer) vaba ametikoha täitmiseks korraldatud valikumenetluses. Mõista kõik kohtukulud välja Europolilt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Europoli töötajad – Töölevõtmine – Europoli direktori otsus personalieeskirjade kohta – Väljend „Europoli mis tahes ametikoht”

(Europoli personalieeskirjad, 1. lisa)

2.      Ühenduse õigus – Tõlgendamine – Meetodid – Grammatiline ja loogiline tõlgendamine

1.      Europoli direktori 8. detsembri 2006. aasta otsuse Europoli personalieeskirjade artikli 6 rakendamise üldpoliitika kohta artikli 2 punkti 4 grammatilisest tõlgendusest tuleneb, et selles sisalduvat väljendit „Europoli mis tahes ametikoht” tuleb sama otsuse artikli 1 punktis 1 esitatud määratlusega sarnaselt tõlgendada nii, et see tähendab kõiki personalieeskirjade 1. lisa nimekirja ametikohti, ilma et artikli 2 punkti 4 ingliskeelse versiooni grammatiline tõlgendus võimaldaks anda 8. detsembri 2006. aasta otsuse artikli 2 punktis 4 kasutatud väljendile „Europol post” sisu, mis erineks selle otsuse artikli 1 lõikes 1 kasutatud väljendi „Europol Post” omast.

Kuna Europoli lähetatud eksperdi ametikohta ei ole personalieeskirjade 1. lisa loetelus nimetatud, on sellel ametikohal töötav isik „Europoli mis tahes ametikohalt eemal” eespool mainitud otsuse artikli 2 punkti 4 tähenduses.

(vt punktid 57–59)


2.      Kui puuduvad ettevalmistavad materjalid, millest selguks sätte autorite kavatsus, tuleb tugineda vaid teksti tähendusele sellisena, nagu see on kehtestatud, ja mõtestada seda grammatilisest ja loogilisest tõlgendusest lähtudes. Nii ei saa teksti sõnastuse tõlgendus asendada tõlgendust, milles tuginetakse konkreetse juhu faktilisi kaalutlusi arvesse võttes.

(vt punkt 69)

Viited:

Euroopa Kohus: 1. juuni 1961, kohtuotsus 15/60: Simon vs. Euroopa Kohus (EKL 1961, lk 223, 244)

Avaliku Teenistuse Kohus: 14. detsember 2006, kohtuotsus F‑10/06: André vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑183 ja II‑A‑1‑755, punkt 44)