Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

4 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-11/08

Jörg Mölling

vastaan

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Valintamenettely – Palvelukseen ottamisen ehdot – Kansallinen asiantuntija – Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla – Europolin johtajan 8.12.2006 tekemän päätöksen 2 artiklan 4 kohta

Aihe: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 40 artiklan 3 kohtaan ja Europolin henkilöstösääntöjen 93 artiklan 1 kohtaan perustuva kanne, jossa Jörg Mölling vaatii kumoamaan 10.10.2007 tehdyn Europolin päätöksen, jolla häneltä evättiin mahdollisuus osallistua Europolin huumausaineyksikön vanhemman toimihenkilön (”first officer”) viran täyttämiseksi järjestettyyn valintamenettelyyn.

Ratkaisu: Europolin 10.10.2007 tekemä päätös, jolla kantajalta evättiin mahdollisuus osallistua huumausaineyksikön vanhemman toimihenkilön (”first officer”) viran täyttämiseksi järjestettyyn valintamenettelyyn, kumotaan. Europol velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Europolin toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Europolin johtajan tekemä henkilöstösääntöjä koskeva päätös – Ilmaisu ”missään Europolin toimessa”

(Europolin henkilöstösääntöjen liite 1)

2.      Yhteisön oikeus – Tulkinta – Menetelmät – Sanamuodon mukainen ja looginen tulkinta


1.      Europolin johtajan 8.12.2006 tekemän Europolin henkilöstösääntöjen 6 artiklan täytäntöönpanoa koskevan päätöksen 2 artiklan 4 kohdan sanamuodon mukaisesta tulkinnasta seuraa, että siihen sisältyvää ilmaisua ”missään Europolin toimessa” on tulkittava saman päätöksen 1 artiklan 1 kohtaan sisältyvän määritelmän mukaisesti siten, että se on mikä tahansa henkilöstösääntöjen liitteessä 1 olevassa luettelossa mainittu toimi ilman, että kyseisen 2 artiklan 4 kohdan englanninkielisen version sanamuodon mukaisen tulkinnan perusteella voidaan antaa 8.12.2006 tehdyn päätöksen 2 artiklan 4 kohdassa käytetylle ilmaisulle ”Europol post” eri sisältöä kuin kyseisen päätöksen 1 artiklan 1 kohdassa määritellylle ilmaisulle ”Europol post”.

Henkilö, joka työskentelee Europolissa sellaisessa kansallisen asiantuntijan toimessa, joka ei sisälly Europolin henkilöstösääntöjen liitteessä 1 olevaan luetteloon, ei ole missään Europolin toimessa edellä mainitun päätöksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(ks. 57–59 kohta)

2.      Jos ei ole käytettävissä valmisteluasiakirjoja, joista ilmenee selvästi tietyn säännöksen laatijoiden tarkoitus, tulkinta on perustettava vain tekstiin sellaisenaan ja sille on annettava merkitys, joka seuraa sen sanamuodon mukaisesta ja loogisesta tulkinnasta. Näin ollen tekstin sanamuotoon perustuvaa tulkintaa ei voida korvata tulkinnalla, joka perustuu tiettyyn erityistapaukseen liittyviin tosiseikkoihin.

(ks. 69 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 15/60, Simon v. yhteisöjen tuomioistuin, 1.6.1961 (Kok., s. 223 ja 244)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑10/06, André v. komissio, 14.12.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑183 ja II‑A‑1‑755, 44 kohta)