Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 4 juni 2009


Mål F-11/08


Jörg Mölling

mot

Europeiska polisbyrån (Europol)

”Personalmål – Anställda vid Europol – Rekrytering – Urvalsförfarande – Villkor för rekrytering – Utsänd nationell expert – Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol – Artikel 2.4 i beslut av Europols direktör av den 8 december 2006”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artikel 40.3 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och artikel 93.1 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol, genom vilken Jörg Mölling har yrkat ogiltigförklaring av Europols beslut av den 10 oktober 2007, genom vilket fastställdes att han inte fick delta i det urvalsförfarande som organiserades i syfte att inom Europol tillsätta en tjänst som förste handläggare (”first officer”) vid narkotikaenheten.

Avgörande: Europols beslut av den 10 oktober 2007 att inte tillåta Jörg Mölling att delta i det urvalsförfarande som organiserats i syfte att tillsätta en tjänst som förste handläggare (”first officer”) vid Europols narkotikaenhet ogiltigförklaras. Europol ska ersätta rättegångskostnaderna.


Sammanfattning


1.      Tjänstemän – Europolpersonal – Rekrytering – Beslut av Europols direktör rörande tjänsteföreskrifterna – Uttrycket ”varje Europoltjänst (’any Europol post’)”

(Tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol, bilaga 1)

2.      Gemenskapsrätt – Tolkning – Metoder – Bokstavlig och logisk tolkning

1.      Det följer av en bokstavstolkning av artikel 2.4 i beslutet av Europols direktör av den 8 december 2006 angående genomförandet av artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol att uttrycket ”varje Europoltjänst (’any Europol post’)” som används däri, i likhet med definitionen i artikel 1.1 i samma beslut, ska tolkas så att det avser varje tjänst på listan i bilaga 1 till tjänsteföreskrifterna. En bokstavstolkning av den engelska versionen av nämnda artikel 2.4 kan inte leda till att uttrycket ”Europol Post”, som används i artikel 2.4 i beslutet av den 8 december 2006 ska ges ett annat innehåll än uttrycket ”Europol Post”, som definieras i artikel 1.1 i nämnda beslut.

En anställning som utsänd expert vid Europol figurerar inte på listan i bilaga 1 till tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol och en person som innehar en sådan anställning är således ”utan anställning vid Europol” i den mening som avses i artikel 2.4 i det ovannämnda beslutet.

(se punkterna 57–59)


2.      I avsaknad av förarbeten som tydligt anger avsikterna hos bestämmelsens upphovsmän, ska man grunda sig på textens innehåll, såsom det har fastställts, och ge den en sådan betydelse som följer av en bokstavlig och logisk tolkning av densamma. Således kan inte en tolkning grundad på faktiska omständigheter i ett specifikt fall ersätta tolkningen av själva lydelsen av en text.

(se punkt 69)

Hänvisning till

Domstolen: 1 juni 1961, Simon mot domstolen, 15/60, REG 1961, s. 223, 244

Personaldomstolen: 14 december 2006, André mot kommissionen, F‑10/06, REGP 2006, s. I‑A‑1‑183 och s. II‑A‑1‑755, punkt 44