Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 10. septembrī

Lieta F‑9/08

Eckehard Rosenbaum

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Klasificēšana pakāpē – Prasība pārklasificēt – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta piemērošanas joma – Profesionālās pieredzes ņemšana vērā – Pieņemšana darbā atbilstoši konkursa pakāpei – Civildienesta noteikumu 31. pants – Nediskriminācijas princips – Darba ņēmēju brīva pārvietošanās

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru E. Rosenbaum tostarp lūdz atcelt Komisijas 2007. gada 13. februāra lēmumu, ar kuru viņš klasificēts AD 6 pakāpes 2. līmenī

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz savus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus. Eiropas Savienības Padome, kas iestājusies lietā Komisijas prasījumu atbalstam, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Priekšmets – Rīkojums administrācijai – Nepieņemamība

(EKL 233. pants; Civildienesta noteikumu 91. pants)

2.      Ierēdņi – Civildienesta noteikumi – Regula, ar ko groza Civildienesta noteikumus – Pārejas uz jauno dienesta karjeru struktūru noteikumi

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 2. punkts un 13. pants)

3.      Prasība atcelt tiesību aktu – Pamati – Neefektīvs pamats – Jēdziens

1.      Civildienesta tiesa nevar izdot rīkojumus kopienu iestādei, ne arī izdarīt principiāla rakstura paziņojumus vai secinājumus neatkarīgi no EKL 233. pantā noteiktā vispārējā pienākuma iestādei, kura ir atceltā akta autore, veikt vajadzīgos pasākumus sprieduma, ar kuru tas ir atcelts, izpildei.

(skat. 21. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 28. oktobris, T‑76/03 Meister/ITSB, Krājums‑CDL, I‑A‑325. un II‑1477. lpp., 38. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 16. maijs, F‑55/05 Voigt/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑15. un II‑A‑1‑51. lpp., 23. un 25. punkts.

2.      Neviena Civildienesta noteikumu XIII pielikuma tiesību norma neparedz, ka Civildienesta noteikumi kopumā pēc 2006. gada 30. aprīļa vairs nebūs piemērojami. Vienīgi konkrētu minētā pielikuma tiesību normu piemērojamība ir ierobežota ar laika posmu no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim. Tā kā attiecībā uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. pantu šādu norāžu nav, nav jāuzskata, ka šis pants ietilptu šajā tiesību normu grupā un būtu piemērojams vienīgi minētajā laika posmā, un tas tā ir, arī ņemot vērā minētā pielikuma 12. panta 2. punktu.

(skat. 31. un 32. punktu)

3.      Ja pamats gadījumā, kad tas ir pamatots, nevar likt atcelt apstrīdēto tiesību aktu, šis pamats ir uzskatāms par neefektīvu.

(skat. 41. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2000. gada 21. septembris, C‑46/98 P EFMA/Padome, Recueil, I‑7079. lpp., 37. un 38. punkts.