Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(vec T-414/17)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Rakúsko) (v zastúpení: G. Eisenberger, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie vydané na výkonnom zasadnutí Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board, SRB) z 11. apríla 2017 o výpočte vopred vyberaných príspevkov do Jednotného fondu na riešenie krízových situácií pre rok 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) [„Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)“], a to v každom prípade v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka žalobkyne, ako aj

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na závažnom porušení podstatných formálnych náležitostí v dôsledku neúplného oznámenia rozhodnutia.

Druhý žalobný dôvod je založený na závažnom porušení podstatných formálnych náležitostí v dôsledku neodôvodnenia rozhodnutia.

____________