Language of document : ECLI:EU:T:2020:437


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (laajennettu kahdeksas jaosto) 23.9.2020 – Hypo Vorarlberg Bank vastaan SRB

(asia T-414/17)

Talous- ja rahaliitto – Pankkiunioni – Yhteinen kriisinratkaisumekanismi luottolaitoksia ja tiettyjä sijoituspalveluyrityksiä varten (SRM) – Yhteinen kriisinratkaisurahasto (SFR) – Vuoden 2017 ennakollisten vakausmaksujen laskemista koskeva kriisinratkaisuneuvoston (SRB) päätös– Kumoamiskanne –Toimi koskee kantajaa suoraan ja erikseen – Tutkittavaksi ottaminen – Olennaiset menettelymääräykset– Päätöksen saattaminen todistusvoimaiseksi – Perusteluvelvollisuus – Tuomion vaikutusten ajallinen rajaaminen

1.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Asiavaltuus – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (SRF) suoritettavista ennakollisista vakausmaksuista tehty yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) päätös – Toimi koskee vakausmaksujen velallisena olevaa laitosta suoraan ja erikseen

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 806/2014 67 artiklan 4 kohta ja 70 artiklan 2 kohta)

(ks. 26, 27, 62 ja 65 kohta)

2.      Kumoamiskanne – Kanneperusteet – Olennaisten menettelymääräysten rikkominen – Kanteen kohteena olevan päätöksen todistusvoimaiseksi saattamatta jättäminen – Tarvetta vedota vahinkoon tai muihin virheisiin todistusvoimaiseksi saattamatta jättämisen lisäksi ei ole – Peruste, joka tuomioistuinten on otettava huomioon viran puolesta

(SEUT 263 artikla)

(ks. 29 ja 31–36 kohta)

3.      Kumoamiskanne – Kanneperusteet – Olennaisten menettelymääräysten rikkominen – Kanteen kohteena olevan päätöksen todistusvoimaiseksi saattamatta jättäminen – Kanteen kohteena olevan päätöksen liite, joka on kyseisen päätöksen keskeinen osa – Sähköinen asiakirja, jota ei ole allekirjoitettu ja liitetty erottamattomasti kanteen kohteena olevan päätöksen tekstiin

(SEUT 263 artikla)

(Ks. 40, 41 ja 48 kohta)

4.      Kumoamiskanne – Kanneperusteet – Olennaisten menettelymääräysten rikkominen – Toimen todistusvoimaiseksi saattamatta jättäminen –Perustelujen puuttuminen tai riittämättömyys – Peruste, joka tuomioistuimen on otettava esille viran puolesta

(SEUT 263 ja SEUT 296 artikla)

(ks. 43, 44 ja 100 kohta)

5.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuus – Ulottuvuus – Perusteluvelvollisuuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden välinen kiinteä yhteys

SEUT 296 artiklan toinen kohta; perusoikeuskirjan 47 artikla)

(ks. 57–61 ja 63 kohta)

6.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuus – Ulottuvuus – Yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (SRF) suoritettavista ennakollisista vakausmaksuista tehty yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) päätös – Ennakollisten vakausmaksujen laskemisen läpinäkymättömyys – Laskenta, joka perustuu keskinäisriippuvuuteen muiden laitosten luottamuksellisten tietojen kanssa – Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti, joka perustuu laskutoimituksen siitä osasta, joka koskee mukauttamista riskiprofiilin perusteella, delegoidun asetuksen 2015/63 4–7 ja 9 artiklan ja liitteen I lainvastaisuuteen, johon on vedottu esittämällä lainvastaisuusväite

(SEUT 296 ja SEUT 277 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 806/2014 67 artiklan 4 kohta ja 70 artiklan 2 kohta; komission asetuksen 2015/63 4–7 ja 9 artikla ja liite I; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59 103 artikla)

(ks. 66, 69, 76, 81, 84, 98, 100 ja 102 kohta)

7.      Kumoamiskanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Unionin tuomioistuimen asettamat rajoitukset – Yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (SRF) suoritettavista ennakollisista vakausmaksuista tehty yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) päätös – Kumoaminen, jolla kyseenalaistetaan kumotun toimen perusteella suoritettu rahamäärien periminen – Kyseisten intressien oikeusvarmuuden loukkaamisen riskiä ei ole

(SEUT 264 artiklan 2 kohta)

(ks. 106–109 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (SRF) vuodelta 2017 suoritettavista ennakollisista vakausmaksuista yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) johdon istunnossa 11.4.2017 tehty päätös (SRB/ES/SRF/2017/05) kantajaa koskevilta osin.

Ratkaisu

1)

Yhteiseen kriisinratkaisurahastoon (SRF) vuodelta 2017 suoritettavista ennakollisista vakausmaksuista yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) johdon istunnossa 11.4.2017 tehty päätös (SRB/ES/SRF/2017/05) kumotaan siltä osin kuin se koskee Hypo Vorarlberg Bank AG:tä.

2)

SRB vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Hypo Vorarlberg Bankin oikeudenkäyntikulut.