Language of document : ECLI:EU:T:2020:437


 


 Tribunalens dom (åttonde avdelningen i utökad sammansättning) av den 23 september 2020 –
Hypo Vorarlberg Bank mot SRB

(mål T414/17)

”Ekonomisk- och monetär union – Bankunion– Resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag – Gemensamma resolutionsfonden – Beslut av Gemensamma resolutionsnämnden om beräkningen av förhandbidrag för år 2017 – Talan om ogiltigförklaring – Direkt och personligen berörd – Kan prövas i sak – Väsentliga formkrav – Bestyrkande av beslutet– Motiveringsskyldighet – Tidsmässig begränsning av domens verkningar”

1.      Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Talerätt – Rättsakter som berör dem direkt och personligen – Beslut av Gemensamma resolutionsnämnden om beräkningen av förhandbidrag till Gemensamma resolutionsfonden – Fråga huruvida ett institut som är skyldigt att betala dessa avgifter är direkt och personligen berört

(Artikel 263 fjärde stycket FEUF; Europaparlamentets och rådets förordning nr 806/2014, artiklarna 67.4 och 70.2)

(se punkterna 26, 27, 62 och 65)

2.      Talan om ogiltigförklaring – Grunder – Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter – Avsaknad av bestyrkande av det angripna beslutet – Krav på att åberopa en skada eller andra fel än avsaknaden av bestyrkande – Föreligger inte – Grund som rätten ska pröva ex officio

(Artikel 263 FEUF)

(se punkterna 29 och 31–36)

3.      Talan om ogiltigförklaring – Grunder – Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter – Avsaknad av bestyrkande av det angripna beslutet – Bilaga till det angripna beslutet som utgör en väsentlig del av detta – Elektroniskt dokument som inte undertecknats och som inte har något oupplösligt samband med texten i det angripna beslutet

(Artikel 263 FEUF)

(se punkterna 40, 41 och 48)

4.      Talan om ogiltigförklaring – Grunder – Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter – Avsaknad av bestyrkande av en akt – Avsaknad av eller otillräcklig motivering – Grund som rätten ska pröva ex officio

(Artiklarna 263 FEUF och 296 FEUF)

(se punkterna 43, 44 och 100)

5.      Institutionernas rättsakter – Motivering – Skyldighet – Räckvidd – Nära samband mellan motiveringsskyldigheten och rätten till ett effektivt domstolsskydd

(Artikel 296 andra stycket FEUF; stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 47)

(se punkterna 57-61 och 63)

6.      Institutionernas rättsakter – Motivering – Skyldighet – Räckvidd – Beslut av Gemensamma resolutionsnämnden om beräkningen av förhandbidrag till Gemensamma resolutionsfonden – Icke-transparent beräkning av förhandsbidragen – Beräkning baserad på ömsesidig betingelse och på konfidentiella uppgifter från övriga institut – Åsidosättande av motiveringsskyldigheten som beträffande den del av beräkningen som består i en justering utifrån riskprofilen, beror på att artiklarna 4–7 och 9 samt bilaga I till delegerade förordning 2015/63 är rättsstridiga, vilket har gjorts gällande genom invändning om rättsstridighet

(Artikel 296 och 277 FEUF; Europaparlamentets och rådets förordning nr 806/2014, artiklarna 67.4 och 70.2; kommissionens förordning 2015/63, artiklarna 4–7 och 9 samt bilaga I; Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59, artikel 103)

(se punkterna 66, 69, 76, 81, 84, 98, 100 och 102)

7.      Talan om ogiltigförklaring – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Begränsning därav som förordnas av domstolen – Beslut av Gemensamma resolutionsnämnden om beräkningen av förhandbidrag till Gemensamma resolutionsfonden – Ogiltigförklaring som medför ett ifrågasättande av att penningbelopp uppburits på grundval av den ogiltigförklarade rättsakten – Risk för att rättssäkerheten för de ifrågavarande intressena undergrävs – Föreligger inte

(Artikel 264 stycke 2d FEUF)

(se punkterna 106–109)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Gemensamma resolutionsnämnden i verkställande session den 11 april 2017 om beräkningen av förhandsbidrag för år 2017 till Gemensamma resolutionsfonden (SRB/ES/SRF/2017/05), i de delar det avser sökanden.

Domslut

1)

Det beslut som fattades av Gemensamma resolutionsnämnden i verkställande session den 11 april 2017 om beräkning av förhandsbidrag för år 2017 till Gemensamma resolutionsfonden (SRB/ES/SRF/2017/05) ogiltigförklaras i de delar det avser Hypo Vorarlberg Bank AG.

2)

Gemensamma resolutionsnämnden ska, förutom sina egna rättegångskostnader, ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Hypo Vorarlberg Bank.