Language of document :

Žaloba podaná 13. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-44/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu ako náhradu škody, ktorá mu bola údajne spôsobená z dôvodu žiadosti adresovanej poradným lekárom Komisie lekárovi žalobcu, smerujúcej k získaniu určitých informácií

Návrhy žalobcu

objasniť právnu neexistenciu alebo subsidiárne vysloviť zrušenie rozhodnutia bez ohľadu na spôsob, akým bolo vypracované, zamietnutia žiadosti žalobcu obsiahnutej v správe zo 6. marca 2010,

v nevyhnutnom rozsahu vysloviť právnu neexistenciu alevo subsidiárne vysloviť zrušenie aktu bez ohľadu na spôsob, akým bolo vypracované, ktorým žalovaná zamietla sťažnosť žalobcu z 3. septembra 2010,

v nevyhnutnom rozsahu určiť, že Dr. M., v rozhodnom čase úradník Európskej komisie, a) žiadal od Dr. U., aby mu oznámil, či žalobca "je v súčasnosti liečený psycho-farmakologicky (neuroleptiká, antidepresíva) a aký druh terapie požíva", b) oznámil Dr. U., že "podľa ustanovení služobného poriadku uplatniteľných na všetkých úradníkov Európskej komisie, pán [ZZ] má svoju administratívnu adresu v Bruseli od 1. apríla 2002 a už nie v Angole v nadväznosti na rozhodnutie [jeho] nadriadených... čo bolo oficiálne oznámené Vášmu pacientovi",

v nevyhnutnom rozsahu konštatovať nezákonnosť každej z udalostí, ktorá viedla k dotknutej škode, a najmä celku, ktorý tvoria,

v nevyhnutnom rozsahu vyhlásiť nezákonnosť každej z udalostí, ktorá viedla k dotknutej škode, a najmä celku, ktorý tvoria,

uložiť Európskej komisii povinnosť bezodkladne zaplatiť žalobcovi sumu 10 000 eur spolu s úrokmi z tejto sumy vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou od 5. júla 2010 alebo akúkoľvek inú sumu zahŕňajúcu všetky vedľajšie okolnosti, ktoré Súd pre verejnú službu bude považovať za primerané a spravodlivé na účely dotknutého odškodnenia žalobcu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________