Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 juni 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-44/11)1

(Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift per fax ingediend binnen beroepstermijn vermeerderd met termijn wegens afstand van tien dagen – Verzoekschrift per post ingediend binnen tien volgende dagen – Geen gelijkheid tussen beide verzoekschriften – Termijnoverschrijding)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om de Commissie te veroordelen tot betaling van een bedrag ter vergoeding van de schade die verzoeker zou hebben geleden door het verzoek van de raadgevend arts van de Commissie aan verzoekers arts om bepaalde informatie over medische behandelingen van verzoeker te krijgen

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 186 van 25.6.2011, blz. 34.