Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. júna 2012 – Mocová/Komisia

(vec F-41/11)1

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Neobnovenie pracovnej zmluvy na dobu určitú – Voľná úvaha – Článok 8 PZOZ – Článok 4 rozhodnutia generálneho riaditeľa OLAF-u z 30. júna 2005 o novej politike v oblasti prijímania a zamestnávania dočasných zamestnancov OLAF-u – Maximálna doba zmlúv dočasných zamestnancov“

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dana Mocová (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa OLAF-u, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o predĺženie jej zmluvy dočasného zamestnanca podľa článku 2 písm. a) PZOZ

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011, s. 51.