Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

EIROPAS SAVIENĪBAS
CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(viena tiesneša sastāvā)

2015. gada 18. decembrī

Lieta F‑45/11

Carlo De Nicola

pret

Eiropas Investīciju banku (EIB)

Civildienests – EIB personāls – Novērtējums – 2009. gada novērtējuma ziņojums – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums – Atteikums paaugstināt amatā – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu un ar kuru C. De Nicola būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Investīciju bankas (EIB vai turpmāk tekstā – “Banka”) Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2010. gada 22. septembra lēmumu, ar kuru noraidīta viņa iekšēja pārsūdzība, kas vērsta uz to, lai tiktu atcelts un grozīts viņa novērtējuma ziņojums par 2009. gadu, otrkārt, atcelt minēto novērtējuma ziņojumu, treškārt, atcelt visus “saistītos, turpmākos un iepriekšējos aktus”, tostarp EIB 2010. gada 25. marta lēmumu nepaaugstināt viņu amatā, un, ceturtkārt, piespriest EIB izmaksāt viņam atlīdzību par mantisko un morālo kaitējumu, kas, viņaprāt, viņam ir nodarīts

Nolēmums      Atcelt Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2010. gada 22. septembra lēmumu. Vairs nav jālemj par prasījumiem atcelt novērtējuma ziņojumu par 2009. gadu, 2010. gada 25. marta lēmumu par atteikumu viņu paaugstināt amatā un visus “saistītos, turpmākos un iepriekšējos aktus”. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Investīciju banka sedz savus un atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Apstrīdēšana Bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejā – Pārbaudes apjoms

(Eiropas Investīciju bankas Personāla reglamenta 22. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Spriedums, ar kuru tiek atcelts Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums par novērtējuma ziņojumu – Bankas pienākums no jauna iesniegt minētajai komitejai iekšējās pārsūdzības autora iesniegtu pārsūdzību

(LESD 266. pants)

1.      Eiropas Investīciju bankas izveidotās Pārsūdzību izskatīšanas komitejas iespēja darbinieku novērtēšanas jomā atzīt par spēkā neesošu jebkuru apgalvojumu, kas ietverts Bankas darbinieka novērtējuma ziņojumā, nozīmē, ka minētā komiteja ir pilnvarota katram no šiem apgalvojumiem no jauna izvērtēt pamatotību, pirms tos aizliegt. Tādējādi šīs kompetences apjoms skaidri pārsniedz vienkāršu tiesiskuma kontroles pilnvaru un tiesību akta rezolutīvās daļas atcelšanas pilnvaru apjomu tiktāl, ciktāl tās ietver iespēju atzīt par spēkā neesošu pat tādu pamatojumu, kurš attaisno tā rezolutīvās daļas pieņemšanu, neatkarīgi no šī pamatojuma svarīguma minētā tiesību akta pamatojuma sistēmā. Šīs Pārsūdzību izskatīšanas komitejas pilnīgas kontroles pilnvaras ir apstiprinātas ar tai skaidri atzīto kompetenci grozīt nopelnu galīgo vērtējumu, kas izriet no iekšējās pārsūdzības autora snieguma kopējā novērtējuma. Proti, ieinteresētās personas nopelnu galīgā novērtējuma grozīšana nozīmē, ka šī komiteja sīki pārbauda visus apstrīdētajā ziņojumā iekļautos nopelnu vērtējumus attiecībā uz to, vai pastāv iespējamas kļūdas faktu novērtēšanā vai tiesību piemērošanā, un ka tā attiecīgā gadījumā var vērtētāja vietā no jauna izvērtēt šos nopelnus.

Galu galā Pārsūdzību izskatīšanas komitejai ir pilnībā jāpārbauda novērtējuma ziņojums, kas tai ir iesniegts, lai pārliecinātos par katra no šajā ziņojumā ietvertajiem vērtējumiem pamatotību, un tai nav jāpārbauda vien tas, vai pastāv acīmredzamas kļūdas vērtējumā.

(skat. 49.–51. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2012. gada 27. aprīlis, De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, 41. punkts, un 2013. gada 16. septembris, De Nicola/EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479.

2.      Ņemot vērā noteikumu par Eiropas Investīciju bankas izveidotās Pārsūdzību izskatīšanas komitejas kompetenci personāla locekļu novērtēšanas jomā, tas, ka Savienības tiesa atceļ minētās komitejas lēmumu, no administratīvā viedokļa var sniegt labumu minētajā komitejā iesniegtās iekšējās pārsūdzības autoram, un līdz ar to Bankai var būt pienākums no jauna iesniegt Pārsūdzību izskatīšanas komitejai minētās iekšējās pārsūdzības autora pārsūdzību, lai Pārsūdzību izskatīšanas komiteja, pareizi un pilnībā izmantojot savas pilnvaras, varētu pieņemt lēmumu par attiecīgo novērtējuma ziņojumu.

(skat. 58. punktu)

Atsauce

Vispārējā tiesa: rīkojums, 2015. gada 21. septembris, De Nicola/EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, 40. punkts.