Language of document :

Жалба, подадена на 5 април 2011 г. - ZZ/Парламент

(Дело F-38/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението да не бъде повишаван в длъжност в рамките на процедурата за повишаване 2009 жалбоподателят, който е бил преместен на 1 септември 2009 г. от Съда на Европейския съюз в Европейския парламент

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Парламента от 4 януари 2011 г. за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя срещу решението да не бъде повишен в степен AD7 в рамките на процедурата за повишаване 2009;

в частта, в която е необходимо, да се отмени решението на Парламента жалбоподателят да не бъде повишен в степен AD7 в рамките на процедурата за повишаване 2009;

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.

____________