Language of document :

Sag anlagt den 16. november 2012 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-141/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EPSO's afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de personer, som har bestået prøverne efter afslutningen af den uddannelse, som indgår i certificeringsproceduren, samt en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Sagens antages til realitetsbehandling og der gives sagsøgeren medhold.

Den anfægtede retsakt annulleres.

Komissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 10 000 EUR i erstatning for det lidte tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________