Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-141/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu nazwiska skarżącego na listę osób, które pomyślnie przeszły egzaminy kończące szkolenie przewidziane w ramach procedury certyfikacji, oraz żądanie odszkodowawcze.

Żądania strony skarżącej

uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10 000 tytułem odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________