Language of document :

Жалба, подадена на 21 ноември 2012 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-143/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. L. Levi, адв. A. Tymen)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на EPSO да не се включва жалбоподателят в списъка на лицата, които са издържали заключителните изпити на обучението, предвидено в рамките на процедурата по сертифициране, и искане за обезщетение на вредите.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на EPSO от 16 декември 2011 г., с което се изключва жалбоподателят от списъка на сертифицираните длъжностни лица във връзка с процедурата по сертифициране за 2010 г.-2011 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени решението на EPSO от 16 август 2012 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя,

да се присъди обезщетение за вреди в размер на 5000 EUR,

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски.

____________