Language of document :

Žaloba podaná 14. novembra 2012 - ZZ/Komisia

(vec F-139/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb, ktoré uspeli v záverečných skúškach vo vzdelávaní, ktoré patrí do rámca certifikačného postupu, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu spôsobenej ujmy vo výške 10 000 eur,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________