Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(втори състав)


17 октомври 2013 година


Дело F‑145/12


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок — Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни — Липса на идентичност между едната и другата — Просрочие на жалбата“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Marcuccio иска по-конкретно да бъде отменено решението на Европейската комисия за отхвърляне на неговата молба от 28 август 2011 г., както и решението за отхвърляне на неговата административна жалба от 7 март 2012 г. и да му бъде присъдено обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпял вследствие на тези решения. Подаването на оригинала на жалбата по пощата е предшествано от изпращането по факс на 26 ноември 2012 г. на документ, представен като копие от оригинала на жалбата

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Г‑н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.


Резюме


Съдебно производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма —Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, фигуриращ върху изпратения по пощата оригинал на жалбата — Последица — Невземане предвид на датата на получаване на факса за целите на преценката дали е спазен срокът за обжалване

(член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, член 91, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица)

В рамките на съдебните спорове във връзка с публичната служба на Съюза за целите на спазването на процесуалните срокове при подаването на материали по делото член 34 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, и по-конкретно параграф 1 и параграф 6 от него, който позволява подаването на жалбата по факс, налага оригиналът на всеки материал по делото да бъде подписан от представителя на страната преди изпращането му по факс и той да депозира същия оригинал в секретариата на Съда на публичната служба не по-късно от 10 дни след това.

При това положение, ако впоследствие се установи, че върху оригинала на съответния материал, физически подаден в секретариата в рамките на 10 дни от изпращането му по факс, не е положен същият подпис, какъвто се съдържа в изпратения по факс документ, следва да се констатира, че в секретариата на Съда на публичната служба са постъпили два отделни материала по делото, върху всеки от които надлежно е положен подпис, макар и той да е на едно и също лице. Действително, доколкото Съдът на публичната служба не е длъжен да сверява дали двата текста съвпадат дословно, е очевидно, че когато подписът, положен върху единия от двата документа, не е идентичен на подписа, положен върху другия, изпратеният по факс документ не е копие на оригинала на документа, който е бил депозиран.

Впрочем, ако изпращането на текста по факс не отговаря на условията за правна сигурност, които член 34 от Процедурния правилник налага, датата на депозиране на изпратения по факс документ не може да се вземе предвид за целите на спазването на срока за обжалване.

(вж. точки 21, 22 и 24)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 13 ноември 2001 г., F/Сметна палата, T‑138/01 R, точки 8 и 9