Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(otrā palāta)

2013. gada 17. oktobrī

Lieta F‑145/12

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Pa faksu nosūtīts prasības pieteikums prasības celšanas termiņā, kas pagarināts par desmit dienu termiņu, kurš noteikts, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu – Prasības pieteikums, kas nosūtīts pa pastu desmit nākamo dienu laikā – Pirmā un otrā neidentiskums – Novēlota prasība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru L. Marcuccio tostarp lūdz Civildienesta tiesu atcelt Eiropas Komisijas lēmumu noraidīt viņa 2011. gada 28. augusta pieteikumu, kā arī lēmumu noraidīt viņa 2012. gada 7. marta sūdzību, un viņam atlīdzināt tos zaudējumus, kas viņam radušies saistībā ar šiem lēmumiem. Pirms prasības pieteikuma oriģināla nosūtīšanas pa pastu, 2012. gada 26. novembrī pa faksu tika nosūtīts dokuments, kurš tika iesniegts kā prasības pieteikuma oriģināla kopija

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Prasības pieteikums, kas ir iesniegts pa faksu prasības celšanas termiņā – Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta pa pastu nosūtītajā prasības pieteikuma oriģinālā – Sekas – Faksa saņemšanas datuma neņemšana vērā, lai novērtētu, vai ir ievērots prasības celšanas termiņš

(Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts; Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkts)

Savienības civildienesta strīdos, lai procesuālie dokumenti tiktu iesniegti pienācīgi, Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta noteikumos, un konkrēti tā 1. un 6. punktā, kurā ir ļauts prasības pieteikumu iesniegt pa faksu, ir noteikts, ka lietas dalībnieka pārstāvim pirms nosūtīšanas pa faksu dokumenta oriģināls ir jāparaksta [pašrocīgi] un šis pats oriģināls ir jāiesniedz Civildienesta tiesas kancelejā vēlākais desmit nākamo dienu laikā.

Šādos apstākļos, ja vēlāk atklājas, ka uz dokumenta, kurš fiziski ir iesniegts kancelejā desmit dienu laikā pēc tā nosūtīšanas pa faksu, nav tas pats paraksts, kas uz faksa kopijas, tad ir pamats konstatēt, ka Civildienesta tiesas kancelejā ir saņemti divi atšķirīgi procesuālie dokumenti, pat ja parakstu ir izdarījusi viena un tā pati persona. Proti, tā kā Civildienesta tiesai nav jāpārbauda, vai abi teksti vārds vārdā sakrīt, ir skaidrs, ka, tā kā paraksts uz viena no diviem dokumentiem nav identisks parakstam uz otra dokumenta, tad pa faksu nosūtītais dokuments nav pa pastu nosūtītā dokumenta oriģināla kopija.

Turklāt, ja, nosūtot dokumentu pa faksu, nav izpildīti Reglamenta 34. pantā paredzētie tiesiskās noteiktības nosacījumi, pa faksu nosūtītā dokumenta iesniegšanas datumu nevar ņemt vērā, novērtējot, vai ir ievērots prasības celšanas termiņš.

(skat. 21., 22. un 24. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 13. novembris, T‑138/01 R F/Revīzijas palāta, 8. un 9. punkts.