Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 17 października 2013 r.

Sprawa F‑145/12

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania – Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi, przedłużonym o dziesięciodniowy termin uwzględniający odległość – Skarga wniesiona drogą pocztową w ciągu dziesięciu kolejnych dni – Brak tożsamości między jedną a drugą – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda zasadniczo, by Sąd stwierdził nieważność decyzji odmownej Komisji Europejskiej w sprawie jego wniosku z dnia 28 sierpnia 2011 r. oraz decyzji oddalającej jego zażalenie z dnia 7 marca 2012 r. i zasądził na jego rzecz odszkodowanie za szkodę spowodowaną wspomnianymi decyzjami. Złożenie drogą pocztową oryginału skargi zostało poprzedzone przesłaniem za pośrednictwem faksu, w dniu 26 listopada 2012 r., dokumentu określanego jako kopia oryginału skargi.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi – Konsekwencje – Pominięcie daty otrzymania faksu przy ocenie dochowania terminu do wniesienia skargi

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 34 §§ 1, 6; regulamin pracowniczy, art. 91 ust. 3)

W ramach sporów w zakresie służby publicznej Unii do celów prawidłowego składania wszelkich pism proceduralnych przepisy art. 34 regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, a w szczególności jego §§ 1 i 6, który zezwala na wniesienie skargi za pośrednictwem faksu, wymagają od przedstawiciela strony odręcznego złożenia podpisu na oryginale pisma przed jego przesłaniem za pośrednictwem faksu i złożenia tego samego oryginału w sekretariacie Sądu najpóźniej w ciągu dziesięciu kolejnych dni.

W tych okolicznościach, skoro okazuje się wstecznie, że oryginał pisma, który został materialnie złożony w sekretariacie w ciągu dziesięciu dni od przesłania za pośrednictwem faksu, nie jest opatrzony tym samym podpisem co podpis figurujący na przefaksowanym dokumencie, należy stwierdzić, że do sekretariatu Sądu wpłynęły dwa różne pisma procesowe, nawet jeśli podpis został złożony przez tę samą osobę. Skoro bowiem do Sądu nie należy ustalenie, czy dwa teksty pokrywają się ze sobą co do słowa, oczywiste jest, że jeśli podpis złożony na jednym z dwóch dokumentów nie jest identyczny z podpisem złożonym na drugim dokumencie, to przefaksowany dokument nie jest kopią oryginału pisma złożonego drogą pocztową.

Ponadto jeśli przekazanie tekstu przesłanego za pośrednictwem faksu nie spełnia ustanowionych w art. 34 regulaminu postępowania wymogów pewności prawa, data złożenia dokumentu przekazanego za pośrednictwem faksu nie może zostać uwzględniona do celów poszanowania terminu do wniesienia skargi.

(zob. pkt 21, 22, 24)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa 13 listopada 2001 r., F przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, T‑138/01 R, pkt 8, 9