Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 17. oktobra 2013

Zadeva F‑145/12

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, vložena prek telefaksa v roku za vložitev tožbe, podaljšanem za deset dni zaradi oddaljenosti – Tožba, vložena po pošti v naslednjih desetih dneh – Neenakost med njima – Prepozna vložitev tožbe“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio predlaga zlasti, naj Sodišče za uslužbence razglasi ničnost odločbe Evropske komisije o zavrnitvi njegovega zahtevka z dne 28. avgusta 2011 in odločbe o zavrnitvi njegove pritožbe z dne 7. marca 2012, ter mu prisodi nadomestilo za škodo, ki naj bi mu nastala s tema odločbama. Preden je bil vložen izvirnik tožbe po pošti, je bil 26. novembra 2012 po telefaksu poslan dokument, predstavljen kot prepis izvirnika tožbe.

Odločitev:      Tožba se kot očitno nedopustna zavrže. L. Marcuccio nosi svoje stroške.

Povzetek

Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Vloga, vložena po telefaksu v roku za vložitev tožbe – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku vloge, poslane po pošti – Posledica – Neupoštevanje datuma prejetja telefaksa pri presoji, ali je bil spoštovan rok za vložitev tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(1) in (6); Kadrovski predpisi, člen 91(3))

V okviru sporov s področja javnih uslužbencev Unije določbe člena 34 Poslovnika Sodišča za uslužbence in zlasti njegova odstavek 1 in odstavek 6, ki dovoljuje vlaganje tožb s telefaksom, zaradi pravilnega vlaganja procesnih aktov nalagajo zastopniku stranke, da lastnoročno podpiše izvirnik akta, preden ga pošlje po telefaksu, in da ta izvirnik vloži v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence najpozneje v naslednjih desetih dneh.

V teh okoliščinah je treba v primeru, da se zdi, da na izvirniku akta, ki je bil dejansko vložen v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence v desetih dneh po tem, ko je bil posredovan s telefaksom, ni enak podpis kot na dokumentu, ki je bil poslan po telefaksu, ugotoviti, da sta v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispela dva različna procesna akta, čeprav ju je podpisala ista oseba. Ker namreč ni dolžnost Sodišča za uslužbence, da preverja skladnost vsake besede v enem in drugem besedilu, je očitno, da če podpis na enem dokumentu ni enak podpisu na drugem dokumentu, dokument, poslan po telefaksu, ni prepis podpisanega izvirnika akta, ki je bil vložen po pošti.

Poleg tega, če s posredovanjem akta, ki je bil poslan po telefaksu, niso bili izpolnjeni pogoji pravne varnosti, ki jih določa člen 34 Poslovnika Sodišča za uslužbence, datum posredovanja dokumenta, ki je bil poslan po telefaksu, ni upošteven glede spoštovanja roka za vložitev tožbe.

(Glej točke 21, 22 in 24.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 13. november 2001, F proti Računskemu sodišču, T‑138/01 R, točki 8 in 9.