Language of document : ECLI:EU:F:2014:94

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 14 d.

Byla F‑140/12

Christodoulos Alexandrou

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas EPSO/AD/231/12 – Galimybė susipažinti su dokumentais – Kartotinio prašymo leisti susipažinti su atrankos testų klausimais su pasirenkamaisiais atsakymais atmetimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo C. Alexandrou iš esmės prašo panaikinti 2012 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisijos sprendimą atmesti jo kartotinį prašymą leisti susipažinti su dokumentais ir prireikus 2012 m. liepos 20 d. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą atsisakyti pateikti jam septynis klausimus su pasirenkamaisiais atsakymais iš užduotųjų per atviro konkurso EPSO/AD/231/12 (toliau – konkursas) atrankos testus.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. C. Alexandrou padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Tarnautojų teismo kompetencija – Ieškiniai dėl pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 priimtų sprendimų panaikinimo – Netaikymas – Prašymai leisti susipažinti su konkurso procedūros dokumentais – Įtraukimas

(Teisingumo Teismo statuto I priedo 1 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 1 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1049/2001)

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Kandidato pašalinimas dėl per egzaminus su pasirenkamaisiais atsakymais gautų nepakankamų rezultatų – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Galutinio eliminuojamojo balo pranešimas – Pakankamas motyvavimas, išskyrus ypatingas aplinkybes

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa)

3.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Kandidato pašalinimas dėl per egzaminus su pasirenkamaisiais atsakymais gautų nepakankamų rezultatų – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Kandidatų įgyta teisė gauti testo kopiją – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa)

4.      Institucijų aktai – Teisėtumo prezumpcija – Duomenų, leidžiančių ginčyti akto teisėtumą, buvimas – Įrodinėjimo pareiga

(SESV 288 straipsnis)

1.      Tarnautojų teismas kompetentingas tikrinti Europos personalo atrankos tarnybos remiantis pranešimu apie konkursą priimtų aktų teisėtumą, tačiau jis neturi kompetencijos nagrinėti ieškinio dėl pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 institucijos priimto sprendimo panaikinimo.

Atitinkama Tarnautojų teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo kompetencija galimybės susipažinti su dokumentais srityje turi būti paremta objektyviais kriterijais ir negali priklausyti nuo to, kaip šalis kvalifikuoja aktus, ir ypač nuo ieškovo valios pradėti vieną ar kitą administracinę procedūrą prieš pareiškiant ieškinį ar nuo institucijos valios prašymą leisti susipažinti su dokumentu nagrinėti remiantis Reglamentu Nr. 1049/2001, o ne Tarnybos nuostatais.

Taigi teismo kompetencijos nustatymo kriterijus yra ieškovo teisės prašyti leisti susipažinti su dokumentais teisinis pagrindas.

Ieškovo prašymas pateikti jo atrankos testų klausimus susijęs su Tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnio ir Atvirų konkursų vadovo 6.2 punkto taikymu ir aiškiai priskirtinas bylai, kurioje ginčijamas ieškovo pašalinimas iš konkurso. Taigi, kadangi ieškinio dalykas yra institucijos sprendimas neleisti ieškovui susipažinti su ginčijamais klausimais, darytina išvada, kad ieškovas prašo panaikinti jo nenaudai priimtą aktą pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnį, o ne remiantis Reglamentu Nr. 1049/2001 priimtą sprendimą.

(žr. 17 ir 19–27 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Komisija / Strack, T‑197/11 P ir T‑198/11 P, 54 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2012 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo Cuallado Martorell / Komisija, F‑96/09, 60 punktas; 2013 m. gruodžio 2 d. Nutarties Pachtitis / Komisija, F‑49/12, 22 punktas.

2.      Pareigos motyvuoti asmens nenaudai priimtą sprendimą, kaip antai konkurso atrankos komisijos dėl kandidato priimtą sprendimą, tikslas yra, pirma, pateikti suinteresuotajam asmeniui reikalingą informaciją, kad jis žinotų, ar sprendimas yra pagrįstas, ir, antra, sudaryti galimybę atlikti jo teisminę kontrolę.

Jei nėra ypatingų aplinkybių, administracija, kuri rengia įdarbinimo egzaminus klausimų su pasirenkamaisiais atsakymais forma, įvykdo pareigą motyvuoti, kai šių egzaminų neišlaikiusiems kandidatams praneša apie procentinę teisingų atsakymų dalį ir pateikia, jei to prašoma, teisingus atsakymus į kiekvieną užduotą klausimą.

Ypatinga aplinkybe negalima pripažinti to, kad per kitus egzaminus kandidatas gavo daug didesnius balus nei per žodinio mąstymo testą, jeigu nurodomas tik jokiais įrodymais nepagrįstas teiginys, neleidžiantis daryti išvados, kad ginčijami klausimai buvo klaidingi.

(žr. 34, 37 ir 39 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. sausio 23 d. Sprendimo Angioli / Komisija, T‑53/00, 67 punktas; 2003 m. kovo 27 d. Sprendimo Martínez Páramo ir kt. / Komisija, T‑33/00, 43 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo Coto Moreno / Komisija, F‑127/07, 32 punktas; 2011 m. birželio 29 d. Sprendimo Angioi / Komisija, F‑7/07, 136 ir 138 punktai.

3.      Kalbant apie pareigos motyvuoti konkurso rezultatus apimtį pasakytina, kad atrankos testų kompiuteriu neišlaikęs ieškovas negali teigti, kad institucija pažeidė teisėtų lūkesčių principą, įgytų teisių apsaugos principą arba vienodo vertinimo principą, jeigu jis negavo testo kopijos, nors jis rėmėsi ankstesne praktika, pagal kurią jis gaudavo egzaminų raštu darbų kopijas. Atrankos testai kompiuteriu sudaro dalį testų, rengiamų naudojantis duomenų baze, iš kurios Europos personalo atrankos tarnyba atsitiktinai parenka žodinio ir matematinio mąstymo testų klausimus. Taigi aplinkybė, kad kandidatams pateikiamus klausimus atsitiktinai parenka kompiuteris, veikiau atitinka siekį užtikrinti vienodą kandidatų vertinimą ir leidžia rengti egzaminus kelias dienas dėl pačių kandidatų interesų.

(žr. 47 ir 48 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. liepos 14 d. Sprendimo Le Voci / Taryba, T‑371/03, 18 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. balandžio 15 d. Sprendimo Matos Martins / Komisija, F‑2/07, 178 punktas.

4.      Preziumuojama, kad administracijos aktas yra teisėtas, ir iš esmės įrodinėjimo pareiga tenka tam, kuris teigia, vadinasi, ieškovas turi pateikti bent jau pakankamai tikslių, objektyvių ir nuoseklių duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti faktinių aplinkybių, kuriomis jis remiasi, tikrumą ar tikėtinumą.

Vadinasi, ieškovas, neturintis nei įrodymų, nei bent duomenų viseto, turi sutikti su konkursų srityje atrankos komisijos ar administracijos priimamiems sprendimams taikoma teisėtumo prezumpcija. Darytina išvada, kad nagrinėjant ieškinį dėl tokių sprendimų ieškovas negali remdamasis vien teiginiais ar asmeniniais įsitikinimais tvirtinti, kad administracija jam nepateikė informacijos, kuri leistų patikrinti jo teiginių pagrįstumą, todėl iš jo buvo atimta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, kaip tai suprantama pagal Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą.

(žr. 52 ir 53 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. lapkričio 19 d. Sprendimo Brulant / Parlamentas, T‑272/94, 35 punktas; 2000 m. liepos 13 d. Sprendimo Griesel / Taryba, T‑157/99, 25 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. vasario 4 d. Sprendimo Wiame / Komisija, F‑15/08, 21 punktas.