Language of document : ECLI:EU:F:2014:94

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (trzecia izba)

z dnia 14 maja 2014 r.

Sprawa F‑140/12

Christodoulos Alexandrou

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty EPSO/AD/231/12 – Dostęp do dokumentów – Oddalenie wniosku potwierdzającego o udzielenie dostępu do pytań wielkokrotnego wyboru zadanych na testach wstępnych

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której C. Alexandrou żąda w istocie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 25 września 2012 r. oddalającej jego wniosek potwierdzający o udzielenie dostępu do dokumentów oraz, w razie potrzeby, odmownej decyzji z dnia 20 lipca 2012 r. Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), w sprawie podania mu siedmiu pytań wielokrotnego wyboru zadanych na testach wstępnych konkursu otwartego EPSO/AD/231/12 (zwanego dalej „konkursem”).

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. C. Alexandrou pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej – Skarga o stwierdzenie nieważności dotycząca decyzji wydanych na podstawie rozporządzenia nr 1049/2001 – Wyłączenie – Wnioski o udzielenie dostępu do dokumentów z procedury konkursu – Włączenie

(statut Trybunału Sprawiedliwości, załącznik I, art. 1; regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 1; rozporządzenie nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady)

2.      Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Wykluczenie kandydata z uwagi na niedostateczne wyniki uzyskane na testach wielokrotnego wyboru – Obowiązek uzasadnienia – Zakres – Poinformowanie o dyskwalifikującej ocenie końcowej – Wystarczające uzasadnienie, z wyjątkiem wystąpienia szczególnych okoliczności

(regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi)

3.      Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Wykluczenie kandydata z uwagi na niedostateczne wyniki uzyskane na testach wielokrotnego wyboru – Obowiązek uzasadnienia – Zakres – Prawo nabyte do otrzymania przez kandydatów kopii egzaminu – Brak

(regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi)

4.      Akty instytucji – Domniemanie zgodności z prawem – Przesłanki mogące podważyć zgodność aktu z  prawem – Ciężar dowodu

(art. 288 TFUE)

1.      Sąd do spraw Służby Publicznej jest właściwy do przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem aktów wydanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr na podstawie postanowień ogłoszenia o konkursie, lecz nie jest właściwy do rozpoznania skargi o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez instytucję na podstawie rozporządzenia nr 1049/2001.

Właściwość odpowiednio Sądu do spraw Służby Publicznej i Sądu Unii Europejskiej, w szczególności w dziedzinie dostępu do dokumentów, powinna opierać się na obiektywnych kryteriach i nie może zależeć od kwalifikacji aktów dokonywanej przez strony, a zwłaszcza od woli wszczęcia przez stronę skarżącą tego lub innego postępowania administracyjnego poprzedzającego wniesienie skargi, ani od woli rozpoznania przez instytucję wniosku o udzielenie dostępu do dokumentu na podstawie rozporządzenia nr 1049/2001, a nie regulaminu pracowniczego.

Tym samym kryterium decydującym o właściwości sądu jest podstawa prawna uprawnienia do żądania przez skarżącego dostępu do dokumentów.

Wniosek skarżącego o podanie mu pytań z testów wstępnych jest związany ze stosowaniem art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego oraz pkt 6.2 przewodnika dotyczącego konkursów otwartych, jest zatem oczywiste, że wniosek ten wchodzi w ramy sporu, w którym kwestionowane jest wykluczenie skarżącego z konkursu. Tym samym, skoro przedmiotem skargi jest odmowna decyzja instytucji w sprawie udzielenia skarżącemu dostępu do spornych pytań, to żąda on stwierdzenia nieważności aktu niekorzystnego na podstawie art. 90 ust. 2 i art. 91 regulaminu pracowniczego, nie zaś decyzji w rozumieniu rozporządzenia nr 1049/2001.

(zob. pkt 17, 19–27)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑96/09 Cuallado Martorell przeciwko Komisji, 18 września 2012 r., pkt 60; sprawa F‑49/12 Pachtitis przeciwko Komisji, 2 grudnia 2013 r., pkt 22

Sąd Unii Europejskiej: sprawy połączone T‑197/11 P i T‑198/11 P Komisja przeciwko Strack, 13 grudnia 2012 r., pkt 54

2.      Obowiązek uzasadnienia decyzji niekorzystnej, takiej jak ta podjęta przez komisję konkursową w stosunku do kandydata, ma na celu, po pierwsze, dostarczenie zainteresowanemu informacji niezbędnych do ustalenia, czy decyzja jest zasadna, a po drugie, umożliwienie jej sądowej kontroli.

Jeżeli nie występują szczególne okoliczności, organ administracji organizujący egzaminy rekrutacyjne w formie pytań wielokrotnego wyboru wywiązuje się z obowiązku uzasadnienia, informując kandydatów, którzy nie przeszli tych egzaminów, o procentowym stosunku poprawnych odpowiedzi oraz – w razie złożenia odpowiedniego wniosku – o tym, jakiej odpowiedzi należało udzielić na każde z zadanych pytań.

Szczególnej okoliczności nie stanowi fakt, że na innych egzaminach oceny uzyskane przez kandydata są znacznie wyższe niż te otrzymane w teście rozumienia tekstu pisanego, gdy – w braku choćby najdrobniejszej przesłanki w tym zakresie – chodzi jedynie o zwykłe twierdzenia, niepozwalające wnioskować, że sporne pytania były obciążone jakimikolwiek błędami.

(zob. pkt 34, 37, 39)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑53/00 Angioli przeciwko Komisji, 23 stycznia 2003 r., pkt 67; sprawa T‑33/00 Martínez Páramo i in. przeciwko Komisji, 27 marca 2003 r., pkt 43

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑127/07 Coto Moreno przeciwko Komisji, 11 września 2008 r., pkt 32; sprawa F‑7/07 Angioi przeciwko Komisji, 29 czerwca 2011 r., pkt 136, 138

3.      Gdy mowa o zakresie obowiązku uzasadnienia dotyczącym wyników konkursu, skarżący, który nie przeszedł komputerowych testów wstępnych, nie może utrzymywać, że instytucja naruszyła zasadę uzasadnionych oczekiwań, poszanowania praw nabytych lub równości traktowania, jeśli nie otrzyma kopii egzaminu, powołując się na wcześniejszą praktykę, zgodnie z którą otrzymywał kopie swych egzaminów pisemnych. Komputerowe testy wstępne wchodzą w skład systemu testów przeprowadzanych przy pomocy bazy danych, z której Europejski Urząd Doboru Kadr losuje pytania testów sprawdzających rozumienie tekstu pisanego i operowanie danymi liczbowymi. Tym samym fakt, że pytania zadawane kandydatom wybierane są losowo przez program komputerowy stanowi wyraz starań o zapewnienie równości kandydatów, umożliwiając przy tym organizację egzaminów na przestrzeni kilku dni, co leży w interesie samych kandydatów.

(zob. pkt 47, 48)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑371/03 Le Voci przeciwko Radzie, 14 lipca 2005 r., pkt 18

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑2/07 Matos Martins przeciwko Komisji, 15 kwietnia 2010 r., pkt 178

4.       Akt administracyjny korzysta z domniemania zgodności z prawem, a ciężar dowodu ciąży zasadniczo na tym, kto wysuwa twierdzenia, a więc to skarżący powinien przedstawić przynajmniej wystarczająco dokładne, obiektywne i spójne przesłanki, by uzasadniały prawdziwość lub prawdopodobieństwo faktów podnoszonych na poparcie jego żądań.

Zatem skarżący nieposiadający ani dowodów, ani przynajmniej zbioru poszlak musi przyjąć domniemanie zgodności z prawem decyzji wydawanych przez komisję konkursową lub organ administracji w dziedzinie konkursów. Wynika z tego, że w ramach skargi na takie decyzje skarżący nie może poprzestać na zwykłych twierdzeniach lub wyrażeniu osobistych przekonań, utrzymując, że administracja nie podała mu informacji pozwalających na kontrolę zasadności tych twierdzeń i pozbawiła go w ten sposób prawa do rzetelnego procesu w rozumieniu art. 47 karty praw podstawowych, a także prawa do skutecznego środka prawnego.

(zob. pkt 52, 53)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑272/94 Brulant przeciwko Parlamentowi, 19 listopada 1996 r., pkt 35; sprawa T‑157/99 Griesel przeciwko Radzie, 13 lipca 2000 r., pkt 25

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑15/08 Wiame przeciwko Komisji, 4 lutego 2010 r., pkt 21