Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 10 декември 2020 г. — L GmbH/FK

(Дело C-672/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Korneuburg

Страни в главното производство

Въззивник: L GmbH

Въззиваем: FK

Преюдициални въпроси

Следва ли член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/20041 да се тълкува в смисъл, че Регламентът се прилага спрямо пътник, който се е чекирал онлайн още преди да пристигне на летището и не носи регистриран багаж; който, след като разбира от информационното табло на летището, че полетът има закъснение, чака допълнителна информация на изхода за качване на борда и пита на гишето на въздушния превозвач кога ще излети резервираният полет; който не получава от служителите на ответника нито отговор дали и кога самолетът ще излети, нито предложение за заместващ полет; и който след това сам резервира друг полет до крайната си дестинация и не се явява на борда на самолета на първоначално резервирания полет?

Следва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 да се тълкува в смисъл, че въздушният превозвач не е длъжен да изплати обезщетение по член 7 от същия регламент, ако е стигнал до крайната дестинация на пътника със закъснение от 8 часа и 19 минути, защото на по-по-предходния полет самолетът е получил повреда вследствие на удар от мълния; ако техникът на дружеството, на което въздушният превозвач е възложил техническата поддръжка, е установил след кацането само незначителни повреди („some minor findings“), които все пак не нарушават летателната годност на самолета; ако по-предходният полет е бил изпълнен; ако по време на предполетна проверка („Pre-Flight-Check“), преди да бъде изпълнен предходният полет, обаче се е установило, че на първо време самолетът не може да продължи да се използва; и ако по тази причина вместо първоначално предвидения и повреден самолет въздушният превозвач използва заместващ самолет, който извършва предходния полет със закъснение при излитането от 7 часа и 40 минути?

Следва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 да се тълкува в смисъл, че разумните мерки, които трябва да бъдат взети от въздушния превозвач, включват на пътника да бъде предложена промяна на резервацията за друг полет, с който той е щял да стигне до крайната си дестинация със закъснение от 5 часа (и с който той всъщност я достига, след като сам извършва резервацията си), въпреки че вместо с вече неизползваемия самолет въздушният превозвач изпълнява полета със заместващ самолет, с който пътникът е щял да стигне до крайната си дестинация със закъснение от 8 часа и 19 минути?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).