Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 10. decembra 2020 – L GmbH/FK

(vec C-672/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: L GmbH

Odporca v odvolacom konaní: FK

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/20041 vykladať v tom zmysle, že nariadenie platí pre cestujúceho, ktorý sa ešte pred dostavením sa na letisko online zaregistroval na let a nemá so sebou batožinu na odovzdanie; na informačnej tabuli na letisku vidí meškanie letu, pri odletovej bráne čaká na ďalšie informácie, informuje sa pri pulte leteckého dopravcu po odlete rezervovaného letu; od pracovníkov žalovanej nedostane ani objasnenie, či a kedy odletí, ani ponuku náhradného letu; a následne na to si sám rezervuje iný let do svojho cieľového miesta bez toho, aby nastúpil na pôvodne rezervovaný let?

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že letecký dopravca nie je povinný plniť náhradu podľa článku 7 nariadenia o právach cestujúcich, ak cieľové miesto cestujúceho dosiahne s omeškaním 8 hodín a 19 minút, pretože lietadlo bolo počas jedného z predchádzajúcich letov poškodené bleskom; technický pracovník podniku na vykonávanie údržbárskych prác poverený leteckým dopravcom, ktorý bol prizvaný po pristáti našiel len malé poškodenia („some minor findings“), ktoré však neobmedzovali riadne fungovanie lietadla; let predchádzajúci predchádzajúcemu letu sa uskutočnil; avšak v priebehu Pre-Flight-Check pred uskutočnením predchádzajúceho letu sa zistilo, že lietadlo predbežne nie je ďalej použiteľné; a letecký dopravca preto namiesto pôvodne plánovaného a poškodeného lietadla použil náhradné lietadlo, ktorým sa uskutočnil predchádzajúci let s omeškaním odletu v dĺžke 7 hodín a 40 minút?

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že k prijateľným opatreniam, ktoré má letecký dopravca prijať, patrí to, aby cestujúcemu ponúkol zmenu rezervácie na iný let, s ktorým by svoje cieľové miesto dosiahol s meškaním 5 hodín (a – na základe rezervácie uskutočnenej z jeho vlastnej iniciatívy – aj skutočne dosiahol), hoci letecký dopravca namiesto lietadla, ktoré viac nebolo použiteľné, pri lete použil náhradné lietadlo, ktorým by cestujúci svoje cieľové miesto dosiahol s meškaním 8 hodín a 19 minút?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. ES L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).