Language of document :

2020 m. gruodžio 8 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Veridos GmbH / Bulgarijos Respublikos vidaus reikalų ministras, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(Byla C-669/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Veridos GmbH

Kitos kasacinio proceso šalys: Bulgarijos Respublikos vidaus reikalų ministras, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2014/24/ES1 56 straipsnį, siejamą su jos 69 straipsniu, arba Direktyvos 2009/81/EB2 38 straipsnį, siejamą su jos 49 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai nacionalinės teisės aktuose nustatytas pasiūlytos neįprastai mažos kainos vertinimo kriterijus dėl objektyvių priežasčių yra netaikytinas ir nėra perkančiosios organizacijos iš anksto paskelbto kito kriterijaus, perkančioji organizacija neprivalo tikrinti, ar nėra pasiūlyta neįprastai mažų kainų?

2.    Ar Direktyvos 2014/24/ES 56 straipsnį, siejamą su jos 69 straipsniu, arba Direktyvos 2009/81/EB 38 straipsnį, siejamą su jos 49 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad perkančioji organizacija privalo tikrinti, ar nėra pasiūlytų neįprastai mažų kainų, tik tada, jei kyla įtarimas dėl kokio nors pasiūlymo, ar, atvirkščiai, perkančioji organizacija visada privalo įsitikinti, kad gauti pasiūlymai yra rimti, ir nurodyti atitinkamus motyvus?

3.    Ar toks reikalavimas perkančiajai organizacijai galioja tuo atveju, jei vykstant pirkimo procedūrai buvo gauti tik du pasiūlymai?

4.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reikia aiškinti taip, kad perkančiosios organizacijos vertinimui, ar nėra įtarimų dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos buvimo, arba jos įsitikinimui, kad konkurso dalyvis, kurio pasiūlymui skirta pirmoji vieta, pateikė rimtą pasiūlymą, taikoma teisminė kontrolė?

5.    Jei atsakymas į pirma pateiktą klausimą būtų teigiamas: Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pirkimo procedūrą inicijavusi perkančioji organizacija, kuri nevertino, ar nėra pasiūlyta neįprastai mažų kainų, privalo nurodyti atitinkamus motyvus ir pagrįsti, kodėl nekilo įtarimų dėl pasiūlytų neįprastai mažų kainų buvimo, t. y. dėl pasiūlymo, kuriam skirta pirmoji vieta, rimtumo?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).

2 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (OL L 216, 2009, p. 76)