Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 11. decembrī Colin Brown iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 5. oktobra spriedumu lietā T-18/19 Brown/Komisija

(Lieta C-675/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Colin Brown (pārstāvis: I. Van Damme, advocaat)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu, kurā nolemts neatcelt apstrīdēto lēmumu 1 ;

pamatojoties uz visiem tās rīcībā esošajiem lietas materiāliem, nolemt, ka apstrīdētais lēmums ir jāatceļ un ir jāatjauno apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesības uz ekspatriācijas pabalstu un ceļa izdevumu kompensāciju no 2017. gada 1. decembra un ka pabalsti, kas netika samaksāti laikposmā no 2017. gada 1. decembra līdz apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesību atjaunošanas datumam, ir jāsamaksā apelācijas sūdzības iesniedzējam kopā ar procentiem; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas apelācijas sūdzības iesniedzējam radušies tiesvedībā Tiesā un Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, interpretējot Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu tādējādi, ka tas atļauj vai prasa atņemt ierēdņa tiesības uz ekspatriācijas pabalstu nodarbinātības vietas valsts pilsonības iegūšanas dēļ, ja netiek mainīta ierēdņa nodarbinātības vieta.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošana apelācijas sūdzības iesniedzējam, ko Vispārējā tiesa ir izdarījusi tās spriedumā un Komisija – apstrīdētajā lēmumā, radot nepamatotu diskrimināciju.

____________

1 Atalgojuma un individuālo tiesību biroja 2018. gada 19. marta lēmums anulēt apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesības uz ekspatriācijas pabalstu un ceļa izdevumu kompensāciju no 2017. gada 1. decembra.