Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 5 października 2020 r. w sprawie T-18/19, Brown / Komisja, wniesione w dniu 11 grudnia 2020 r. przez Colina Browna

(Sprawa C-675/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Colin Brown (przedstawiciel: I. Van Damme, advocaat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku, w którym Sąd nie stwierdził nieważności zaskarżonej decyzji1 ;

stwierdzenie, na podstawie dostępnych mu akt, nieważności zaskarżonej decyzji, nakazanie przywrócenia wnoszącemu odwołanie uprawnienia do dodatku zagranicznego i do zwrotu kosztów podróży ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2017 r. oraz wypłaty na jego rzecz owych świadczeń wraz z odsetkami za okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia przywrócenia uprawnienia do nich; oraz

zasądzenie od Komisji kosztów poniesionych przez wnoszącego odwołanie w postępowaniu przed Trybunałem i przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy dotyczy tego, że Sąd dokonał nieprawidłowej wykładni art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników w zakresie dopuszczenia lub wymagania pozbawienia urzędnika uprawnienia do dodatku zagranicznego ze względu na przyjęcie przez niego obywatelstwa państwa zatrudnienia, w braku zmiany przez urzędnika miejsca zatrudnienia.

Zarzut drugi dotyczy tego, że zastosowanie przez Sąd w wyroku i przez Komisję w zaskarżonej decyzji art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników do wnoszącego odwołanie wiąże się z nieuzasadnioną dyskryminacją.

____________

1 Decyzja Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych z dnia 19 marca 2018 r. o odebraniu wnoszącemu odwołanie, ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2017 r., uprawnienia do dodatku zagranicznego i do zwrotu kosztów podróży.