Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanien) den 11. december 2020 – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio mod Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Sag C-676/20)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Sagsøgt: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Præjudicielle spørgsmål

Er en national lovgivning, hvorefter ordregivende myndigheder kan benytte sig af aftaler med private nonprofitenheder – ikke kun frivillige organisationer – med henblik på levering af alle former for sociale tjenesteydelser til personer mod godtgørelse af udgifter uden at anvende de procedurer, der er fastlagt i udbudsdirektivet (2014/24/EU), og uanset den anslåede værdi af disse tjenesteydelser, fordi denne godtgørelse ganske enkelt forudgående kvalificeres som værende af ikke-kontraktuel karakter, forenelig med EU-retten – artikel 49 TEUF 1 og artikel 76 og 77 i (sammenholdt med artikel 74 i og bilag XIV til) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 2 ?

Er en national lovgivning, hvorefter det med henblik på levering af sundhedsmæssige og sociale tjenesteydelser af almen interesse er muligt at omgå bestemmelserne om offentlige udbud ved hjælp af teknikken med en fælles indsats som et supplement til eller erstatning af forvaltningen med egne midler, ikke fordi denne teknik er egnet til at sikre en tilfredsstillende levering af tjenesteydelsen, men med henblik på at opnå konkrete socialpolitiske mål, som påvirker leveringsmåden, eller som kræves af den leverandør, der er ansvarlig for at levere tjenesteydelsen, for at blive udvalgt, og dette selv når offentlighedsprincippet, konkurrenceprincippet og gennemsigtighedsprincippet forbliver i kraft, forenelig med EU-retten – artikel 49 TEUF og artikel 76 og 77 i (sammenholdt med artikel 74 i og bilag XIV til) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014?

Såfremt dette er tilfældet, er den omstændighed, at adgangen til denne interventionsteknik alene og udelukkende forbeholdes nonprofitenheder – ikke kun frivillige organisationer – selv når gennemsigtighedsprincippet og offentlighedsprincippet overholdes, da forenelig med EU-retten – de ovenfor anførte bestemmelser og desuden artikel 15, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2007 3 om tjenesteydelser i det indre marked?

Henset til tjenesteydelsesdirektivets (2006/123/EF) artikel 15, stk. 2, litra b) kan den omstændighed, at ordregivende myndigheder indrømmes en skønsmæssig beføjelse til at anvende en fælles indsats med henblik på at overlade forvaltningen af sociale og sundhedsmæssige tjenesteydelser til nonprofitenheder, fortolkes således, at dette svarer til at betinge adgangen til disse tjenesteydelser af den retlige form? Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende, er en national lovgivning som den i sagen omhandlede, med hensyn til hvilken staten ikke har givet Kommissionen meddelelse om, at betingelsen om retlig form er gældende, da gyldig i henhold til tjenesteydelsesdirektivets artikel 15, stk. 7?

Såfremt de foregående spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 49 TEUF og artikel 56 TEUF, og artikel 76 og 77 i (sammenholdt med artikel 74 i og bilag XIV) til direktivet om offentlige udbud (2014/24/EU) og artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked da fortolkes således, at de giver mulighed for, at ordregivende myndigheder med henblik på udvælgelsen af en nonprofitenhed (ikke kun frivillige organisationer), hvormed der kan indgås aftale om levering af alle former for sociale tjenesteydelser til personer – ud over de kriterier, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra j) i direktiv 2006/123/EF – blandt udvælgelseskriterierne kan inkludere implementeringen på det sted eller det geografiske område, hvor tjenesteydelsen skal leveres?

____________

1 EUT 2012, C 326, S. 47.

2 EUT 2014, L 94, s. 65

3 EFT 2006, L 376, s. 36.