Language of document : ECLI:EU:F:2010:79

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2010

Asia F-67/06

Christophe Lesniak

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt – Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon merkityt hakijat – Palkkaluokan määrittämistä palvelukseen ottamisen yhteydessä koskevat siirtymäsäännöt – Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Lesniak vaatii kumoamaan komission 1.8.2005 tekemään päätöksen, jossa hänet nimitettiin koeajalla olevaksi hallintovirkamieheksi, siltä osin kuin tässä päätöksessä hänen palkkaluokakseen vahvistettiin A*6 ja palkkatasokseen 2.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta ja liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 ja 4 kohta, 12 artiklan 3 kohta sekä 13 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta koskee väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka on otettu ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” tai ”otettu sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Vaikka ”uuteen ura-alueeseen siirtymistä” koskeva kilpailu on myös sisäinen kilpailu, kyseessä olevaa säännöstä on tulkittava niin, että sille annetaan tehokas vaikutus välttäen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tulkintaa, jonka mukaan tämä säännös on moniselitteinen. Vaikuttaa siltä, että lainsäätäjä on tarkoittanut sisäisellä kilpailulla vakinaistamista koskeviksi kilpailuiksi kutsuttavia kilpailuja, joiden tavoitteena on – Euroopan unionin virkamieheksi palkkaamista koskevia henkilöstösääntöjen säännöksiä noudattaen – mahdollistaa se, että virkamiehiksi palkataan toimihenkilöitä, joilla on jo tietty kokemus toimielimistä ja jotka ovat osoittaneet soveltuvuutensa avoinna oleviin työpaikkoihin. Tätä tulkintaa tukee henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jonka mukaan kyse on virkamiehistä, jotka on ”otettu toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon”, eikä siinä mainita virkamiehiä, jotka on ”otettu sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Tällainen maininta ei ole aiheellinen, koska ei nimenomaan ole syytä vakinaistaa toimihenkilöitä, jotka ovat jo virkamiehiä.

Jotta henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa voitaisiin soveltaa, on tapahduttava siirtyminen ”entiseltä ura-alueelta uuteen ura-alueeseen” joko sellaisen kilpailun seurauksena, josta laaditaan ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskeva luettelo” tai vakinaistamiseen johtavan sellaisen sisäisen kilpailun seurauksena, jonka perusteella tällainen toiseen ura-alueeseen siirtyminen on voinut tapahtua. Lainsäätäjä on näin ollen käyttäessään sille kuuluvaa siirtymäsäännöksiä ja luokitusperusteita koskevaa laajaa harkintavaltaa irtautunut palvelukseen otettujen uusien virkamiesten luokitusta koskevasta yleisestä säännöstä, joka ilmenee henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdasta (sellaisena kuin se on täydennettynä kyseisten henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevalla 12 artiklan 3 kohdalla tai 13 artiklan 1 kohdalla), joka koskee kilpailun läpäisseitä ennen 1.5.2006 varallaololistalle otettuja ja 1.5.2004–30.4.2006 palvelukseen otettuja henkilöitä ja jossa varataan etuoikeus nimeämiseen muuhun kuin kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan sellaisille koeajalla oleville virkamiehille, joilla on jo kokemusta toimielimestä ja jotka ovat osoittaneet edellä mainittujen kilpailujen päätyttyä soveltuvuutensa ylemmän ura-alueen tehtäviin.

(ks. 50, 51, 54 ja 55 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑40/96 ja T‑55/96, de Kerros ja Kohn-Bergé v. komissio, 6.3.1997 (Kok. H., s. I‑A‑47 ja II‑135, 45 ja 46 kohta) ja asia T‑294/97, Carrasco Benítez v. komissio, 12.11.1998 (Kok. H., s. I‑A‑601 ja II‑1819, 51 kohta)

2.      Yksityiskohtaisten tietojen puuttuessa ei ole lainkaan syytä katsoa, että lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut laajentaa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan mukainen järjestelmä koskemaan sellaisen kilpailun läpäisseitä hakijoita, joka on tarkoitettu unionin toimielinten ulkopuolisille hakijoille sekä virkamiehille ja toimihenkilöille, joiden voidaan myös sallia osallistuvan tällaiseen kilpailuun. Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan laajalla tulkinnalla, jonka mukaan myös avoimen kilpailun läpäisseet hakijat otetaan huomioon, ei myöskään taata yhdenvertaista kohtelua avoimen kilpailun tai sisäisen kilpailun läpäisseiden väliaikaisten toimihenkilöiden välillä. On nimittäin todettava, että väliaikaiset toimihenkilöt, jotka läpäisevät kilpailun, joka järjestetään sitä ura-aluetta koskevien työtehtävien tarjoamiseksi, jolla väliaikaiset toimihenkilöt jo työskentelevät, eivät ole samassa asemassa sellaisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden kanssa, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ylempään ura-alueeseen siirtyminen ja näin ollen selvä eteneminen uralla. Se, että lainsäätäjä on varmistanut henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan säätäessään, että nämä väliaikaiset toimihenkilöt voidaan poikkeuksellisesti nimittää koeajalla oleviksi virkamiehiksi siihen palkkaluokkaan, jossa he olivat entisellä ura-alueellaan, ei johda lainsäätäjän tarkoitukseen nähden mielivaltaiseen tai sopimattomaan erotteluun sellaisten väliaikaisten toimihenkilöiden osalta, jotka on avoimen kilpailun perusteella otettu palvelukseen virkamiehiksi heidän entisellä ura-alueellaan.

Lisäksi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan laajalla tulkinnalla kohdeltaisiin eriarvoisesti saman kilpailun hakijoita, jotka oikeuskäytännön mukaan ovat tosiasiallisesti ja oikeudellisesti rinnastettavassa tilanteessa ja joilla on – erilaisen kohtelun oikeuttavien objektiivisten syiden puuttuessa – oikeus samanlaiseen kohteluun erityisesti luokittelun osalta. Kuitenkin erilainen kohtelu sillä perusteella, onko palvelukseen ottaminen tapahtunut ennen vai jälkeen henkilöstösääntöjen uudistamisen, voi olla objektiivisesti oikeutettua sillä perusteella, että unionin lainsäätäjän on välttämätöntä säilyttää vapaus tehdä henkilöstösääntöihin milloin tahansa muutoksia yksikön edun vuoksi, vaikka nämä säännökset osoittautuisivatkin virkamiehille epäedullisemmiksi kuin aikaisemmat säännökset.

(ks. 59–61 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: asia 176/73, Van Belle v. neuvosto, 5.12.1974 (Kok., s. 1361, 8 kohta) ja asia C‑443/07 P, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 22.12.2008 (Kok., s. I‑10945, 79 kohta)

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑92/96, Monaco v. parlamentti, 9.7.1997 (Kok. H., s. I‑A‑195 ja II‑573, 55 kohta); asia T‑11/03, Afari v. EKP, 16.3.2004 (Kok. H., s. I‑A‑65 ja II‑267, 65 kohta) ja asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007 (Kok., s. II‑2523, 86 kohta)