Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. septembra 2011 - Kyriazi/Komisia

(vec F-66/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Interné výberové konanie uverejnené pred 1. májom 2004 - Dočasný zamestnanec zapísaný na zozname vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 - Zaradenie do platovej triedy - Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku - Sekretársky príspevok - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, neskôr K. Herrmann a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia, neskôr M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia z 12. septembra 2005 o vymenovaní žalobkyne za úradníka v skúšobnej dobe zaradeného do platovej triedy C*1 platového stupňa 2 a všetkých aktov naň naväzujúcich a/alebo týkajúcich sa tohto rozhodnutia, ako je rozhodnutie zrušiť jej sekretársky príspevok a nezaviesť jeho opätovné poskytovanie po jej vymenovaní do stálej služby

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Kalliopi Kyriazi a Európska komisia znášajú každá svoje vlastné trovy konania.

3.    Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 178, 29.7.2006, s. 43.