Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

28. september 2011

Kohtuasi F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetamine – Enne 1. maid 2004 avaldatud sisekonkurss – Enne 1. maid 2006 sobivate kandidaatide loetelusse kantud ajutine teenistuja – Palgaastmele määramine – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 12 lõige 3 – Sekretariaaditoetus – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse 16. juunil 2006 saabunud hagiavaldus, millega K. Kyriazi esitas käesoleva hagi, paludes põhimõtteliselt tühistada komisjoni 12. septembri 2005. aasta otsus, mis tehti teatavaks 20. septembril 2005 ning millega ta nimetati katseajal olevaks ametnikuks alates 16. aprillist 2005, osas, milles selle otsusega määrati ta vahepealsele palgaastmele C*1, nüüd palgaaste AST 1 järk 2, ning tühistada kõik sellest otsusest tulenevad ja sellega seotud aktid nagu otsus tühistada tema sekretariaaditoetus seda toetust pärast alaliselt ametisse nimetamist taastamata.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta K. Kyriazi ja komisjoni kohtukulud nende endi kanda. Jätta menetlusse astuja nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Tähtaja algus – Hagi toetuse kaotamise otsuse peale – Seda väljendava palgateatise edastamine – Tingimus

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2 ja artikkel 91)

2.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Konkursiteates nimetatud tegevusüksuse palgaastmele määramine – Uue karjäärisüsteemi kehtestamine määrusega nr 723/2004 – Palgaastmele määramise üleminekusätted – Konkursi edukalt läbinud isikud, kes on kantud sobivate kandidaatide loetellu enne 1. maid 2006 ja tööle võetud pärast 1. maid 2004 – Uute sätete kohaldamine – Konkursiteadetes märgitud palgaastmete muutmine vahepealseteks palgaastmeteks – Õiguspärasus

(Personalieeskirjad, artikli 31 lõige 1; XIII lisa artikli 2 lõige 1 ja artikli 12 lõige 3; muude teenistujate teenistustingimused, lisa artikkel 1; nõukogu määrus nr 723/2004)

3.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Uue karjäärisüsteemi kehtestamine määrusega nr 723/2004 – Palgaastmele määramise üleminekusätted – Konkursi edukalt läbinud isikud, kes on kantud sobivate kandidaatide loetellu enne 1. maid 2006 ja tööle võetud pärast 1. maid 2004 – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 4 kohaldamine – Tingimused

(Personalieeskirjad, artikli 31 lõige 1; XIII lisa artikli 5 lõige 4, artikli 12 lõige 3 ja artikli 13 lõige 1; nõukogu määrus nr 723/2004)

4.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele ja ‑järku määramine – Ametnikuna ametisse nimetatud ajutine teenistuja – Ajutise teenistuja palgaastme ja -järgu säilitamine – Tingimused

(Personalieeskirjad, artikkel 32; XIII lisa artikli 5 lõige 4; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 8)

1.      Personalieeskirjade artikli 90 lõige 2 sätestab, et isikut kahjustava meetme, muu hulgas sekretariaaditoetuse kaotamise otsuse peale peab kaebuse esitama kolme kuu jooksul alates „kuupäevast, mil otsus asjaomasele isikule teatavaks tehakse, kuid mitte hiljem kui kuupäeval, mil ta nimetatud teate kätte saab, kui meede mõjutab konkreetset isikut”.

Kui asjassepuutuvale ametnikule pannakse üldjuhul kohustus esitada kaebus hiljemalt kolme kuu jooksul arvates sellise palgateatise kättesaamisest, mille kaudu ta võis teada saada vaidlusalusest otsusest, muudaks see sisutuks personalieeskirjade artikli 25 teise lõigu ning artikli 26 teise ja kolmanda lõigu, mille eesmärk on nimelt võimaldada ametnikel tegelikult teada saada otsustest, mis puudutavad eelkõige nende halduslikku seisundit, ning tugineda neile personalieeskirjadega tagatud õigustele.

Seevastu juhul, kui institutsioon ei ole kohustatud eraldiseisvat otsust vastu võtma – kuna personalieeskirjadest tulenev seos kaebuse esitaja ja institutsiooni vahel katkes ning seetõttu ei ole kaebuse esitajal, kes enam ei ole hõlmatud personalieeskirjade XIII lisa artikliga 18, õigust sellele toetusele –, ei ole personalieeskirjadega vastuolus kohustus esitada kaebus hiljemalt kolm kuud alates palgateatise kättesaamisest.

(vt punktid 48, 52 ja 54)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. juuni 2006, kohtuasi F‑101/05: Grünheid vs. komisjon (punkt 52).

2.      Personalieeskirjade artikli 31 lõige 1 sätestab, et konkursi edukalt läbinud isikud nimetatakse läbitud konkursi teates nimetatud tegevusüksuse palgaastmele.

Sellest sättest järeldub kindlalt, et avalikku teenistusse töölesaamiseks korraldatud konkursi edukalt läbinud isikud tuleb määrata katseajal olevateks ametnikeks palgaastmele, mis on märgitud selle konkursi teates, mille tulemusel nad on tööle võetud. Tuleb siiski nentida, et täidetavate ametikohtade taseme ja konkursi läbinud isikute nendele ametikohtadele määramise tingimuste määratlemine, mille suhtes institutsioon toimis endiste personalieeskirjade raames konkursiteateid koostades, ei saanud pikendada nende mõju 1. maist 2004 hilisema ajani, mille liidu seadusandja oli määranud ametnike uue karjääristruktuuri jõustumiseks.

Konkursi edukalt läbinud isikute õigust sellele, et neile määratakse konkursiteates märgitud palgaaste, saab kohaldada üksnes juba kehtivale õigusele, sest otsuse õiguspärasust hinnatakse selle vastuvõtmise ajal kehtinud õiguslike asjaolude alusel ja järelikult ei saa ametisse nimetav asutus olla selle sätte alusel kohustatud võtma vastu otsust, mis ei ole seadusandja poolt muudetud personalieeskirjadega kooskõlas ja on seega õigusvastane.

Personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 lõikes 1 sätestatud üleminekumeetmega sooviti 1. mail 2004 pelgalt muuta 30. aprilli 2004 seisuga ametnikuks ja teenistujateks olnute palgaastmeid eesmärgiga kohandada nende suhtes kohaldatavaks uus karjäärisüsteem, mis oli kavas täielikult jõustada 1. mail 2006. See säte, koostoimes muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikliga 1, hõlmab ainult isikuid, kes 1. mai 2004. aasta seisuga olid juba määratud palgaastmele, mis on välja toodud tulbas pealkirjaga „endine palgaaste”, kuna seadusandja taotles töötajate enne seda kuupäeva omandatud olukorra säilitamist. Ajutiste teenistujate puhul saab omandatud olukorda siiski tagada ainult personalieeskirjades tulenev seose püsimine.

Konkursiteadetes märgitud teenistuskäigu kohaselt palgaastmete määramise tühistamine alates 1. maist 2004, mis on tingitud uue karjäärisüsteemi kehtestamisest, sundis seadusandjat vastu võtma personalieeskirjade XIII lisa üleminekusätted ja iseäranis selle artikli 12 lõike 3, et määrata kindlaks enne või pärast 1. maid 2004 avaldatud konkursid edukalt läbinud isikute palgaastmete määramine, kes on kantud sobivate kandidaatide nimekirja enne 1. maid 2006 ja tööle võetud ajavahemikus 1. mai 2004 kuni 1. mai 2006.

On tõsi, et personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõikes 3 toodud tabel, mis asendab konkursiteadetes nimetatud palgaastmed vahepealsete töölevõtmise palgaastmetega, kaldub kõrvale selle lisa artikli 2 lõikes 1 toodud tabelist, milles enne 1. maid 2004 ametis olevate ametnike endised palgaastmed muudeti uuteks vahepealseteks palgaastmeteks.

Seadusandjal on siiski lubatud teha tuleviku jaoks teenistuse huvides muudatusi personalieeskirjade sätetes, isegi kui muudetud sätted on varasematest ebasoodsamad.

(vt punktid 61–65 ja 68–70)

Viited:

Euroopa Kohus: 22. detsember 2008, kohtuasi C‑443/07 P: Centeno Mediavilla jt vs. komisjon (punkt 100).

Esimese Astme Kohus: 30. september 1998, kohtuasi T‑121/97: Ryan vs. kontrollikoda (punkt 98); 11. juuli 2007, kohtuasi T‑58/05: Centeno Mediavilla jt vs. komisjon (punkt 109).

3.      Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 käsitleb ajutisi teenistujaid, kes on kantud „ühest kategooriast teise kategooriasse üleviimiseks sobivate kandidaatide loetellu” ning „sisekonkursi[…] [edukalt läbinud] kandidaatide loetellu”. Kuigi „ühest kategooriast teise üleviimiseks” korraldatud konkurss on olemuselt samuti sisekonkurss, tuleb seda sätet tõlgendada nii, et tagataks selle kasulik mõju, vältides võimalikul määral tõlgendust, mis viiks järelduseni, et see säte on üleliigne. Ilmneb, et seadusandja pidas „sisekonkursi” all silmas alaliselt ametisse nimetamise konkursse, mille eesmärk on kõiki Euroopa avalikule teenistusele juurdepääsu kohta käivaid personalieeskirjade sätteid järgides võimaldada nende teenistujate töölevõtmist ametnikena, kellel on juba institutsioonis töötamise teatud kogemus ning kes on osutunud võimeliseks täitma täitmisele kuuluvaid ametikohti. Seda tõlgendust toetab personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2, milles on nimetatud ainult ametnikke, kes on kantud „ühest kategooriast teise kategooriasse üleviimiseks sobivate kandidaatide loetellu”, ilma et mainitaks ametnikke, kes on kantud „sisekonkursi[…] [edukalt läbinud] kandidaatide loetellu”. Selline viide oleks olnud põhjendamatu, kuna see ei käsitle täpsemalt nende teenistujate alaliselt ametisse nimetamist, kes juba on ametnikud.

Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 4 kohaldamiseks on vaja, et toimuks üleminek „endisest kategooriast” „uude kategooriasse”, kas siis sellise konkursi tulemusel, mille alusel koostati „ühest kategooriast teise kategooriasse üleviimiseks sobivate kandidaatide loetelu”, või siis alaliselt ametisse nimetamise sisekonkursi tulemusel, mis on toonud kaasa sellise ühest kategooriast teise ülemineku. Kasutades oma ulatuslikku kaalutlusõigust nii üleminekusätete kui ka palgaastme ja ‑järgu määramise kriteeriumide valdkonnas, jättis seadusandja niisiis kõrvale äsja tööle võetud ametnike palgaastet ja ‑järku käsitleva üldreegli, mis on esitatud personalieeskirjade artikli 31 lõikes 1, mida täiendati nende personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõikega 3 või artikli 13 lõikega 1, mis käsitles konkursi edukalt läbinud isikuid, kes on kantud sobivate kandidaatide loetellu enne 1. maid 2006 ja kes on vastavalt tööle võetud ajavahemikus 1. mai 2004 kuni 30. aprill 2006 ja pärast 1. maid 2006, andes õiguse olla määratud konkursiteates esitatust erinevale palgaastmele sellistele teenistujatele, kes võeti tööle katseajal olevate ametnikena, kellel on juba teatud kogemus institutsioonis ja kes tõendavad pärast eespool märgitud konkursi lõppu oma sobivust täita vabu ametikohti kõrgemas kategoorias.

(vt punktid 82, 83, 88 ja 89)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. märts 1997, liidetud kohtuasjad T‑40/96 ja T‑55/96: de Kerros ja Kohn-Bergé vs. komisjon (punkti 45 ja 46); 12. november 1998, kohtuasi T‑294/97: Carrasco Benítez vs. komisjon (punkt 51).

Avaliku Teenistuse Kohus: 12. mai 2010, kohtuasi F‑13/09: Peláez Jimeno vs. parlament (punktid 40, 41, 46 ja 47).

4.      Liidu õiguses ei ole sõnaselgelt sätestatud ei karjääri ühtsuse ega karjääri põhimõtet. Seda enam ei ole liidu õiguses üldiselt tunnustatud õigust ametikohal edasijõudmisele ametnikuks saanud ajutisele teenistujale. Personalieeskirjade artikli 32 kolmas lõik näeb ainult ette, et ajutisel teenistujal säilib omandatud staaž, kui ta nimetatakse ametnikuks.

Personalieeskirjade artiklis 32 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 8 enne 1. maid 2004 kehtinud redaktsioonis nähakse ajutistele teenistujatele ette võimalus jätkata vastavalt personalieeskirjades kehtestatud korrale karjääri ametnikuna ning sellisel juhul säilib ajutise teenistujana omandatud staaž, kui asjaomane teenistuja nimetatakse sama palgaastme ametnikuks kohe pärast ajutise teenistuse lõppu.

Siiski tuleb esiteks meenutada, et eespool viidatud sätted piirduvad nende ajutiste ametnike staaži tagamisega, kes nimetati sama palgaastme ametnikuks, ning teiseks tagatakse teenistuskäigu järjepidevus vastavalt personalieeskirjadega kehtestatud korrale. Lõpuks tuleb tõdeda, et peale personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 4, mis on üleminekusäte ja mida tuleb tõlgendada kitsalt, ei anna teised personalieeskirjade sätted ajutistele teenistujatele võimalust olla nimetatud sama palgaastme ametnikuks, kui see oli kõrgem kui palgaaste, mis avaldati nende poolt edukalt läbitud konkursil.

(vt punktid 99, 107 ja 108)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. oktoober 2008, kohtuasi C‑16/07 P: Chetcuti vs. komisjon (punkt 46).

Avaliku Teenistuse Kohus: 5. märts 2008, kohtuasi F‑33/07: Toronjo Benitez vs. komisjon (punkt 87).