Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

TARNAUTOJŲ TEISMO NUTARTIS

2011 m. rugsėjo 28 d.

Byla F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paskyrimas – Vidaus konkursas, paskelbtas iki 2004 m. gegužės 1 d. – Laikinasis tarnautojas, į tinkamų kandidatų sąrašą įrašytas iki 2006 m. gegužės 1 d. – Priskyrimas prie lygio – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis – Išmoka sekretorių paslaugų išlaidoms kompensuoti – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Ieškiniu, kuris Tarnautojų teismo kanceliarijoje gautas 2006 m. birželio 16 d., K. Kyriazi iš esmės siekia, kad būtų panaikintas 2005 m. rugsėjo 12 d. Komisijos sprendimas, apie kurį pranešta 2005 m. rugsėjo 20 d., paskirti ją pareigūne bandomajam laikotarpiui nuo 2005 m. balandžio 16 d. tiek, kiek šiuo sprendimu ji priskiriama prie pereinamojo lygio C*1, tapusio AST 1, 2 pakopos, taip pat visi paskesni ir (arba) su šiuo sprendimu susiję aktai, kaip antai sprendimas nebemokėti išmokos sekretorių paslaugų išlaidoms kompensuoti ir neskirti šios išmokos po paskyrimo į nuolatinę tarnybą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Ieškovė ir Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Taryba, į bylą įstojusi šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Eigos pradžia – Ieškinys dėl sprendimo nebemokėti išmokos – Darbo užmokesčio lapelio, kuriame ši išmoka nurodyta, pateikimas – Sąlyga

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Paskyrimas į pareigų grupės lygį, nurodytą pranešime apie konkursą – Naujos karjeros sistemos įtvirtinimas Reglamentu Nr. 723/2004 – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio – Konkursą laimėję asmenys, į tinkamų kandidatų sąrašą įrašyti iki 2006 m. gegužės 1 d. ir įdarbinti po 2004 m. gegužės 1 d. – Naujų nuostatų taikymas − Pranešimuose apie konkursą nurodytų lygių pakeitimais pereinamaisiais lygiais – Teisėtumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalis; XIII priedo 2 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 1 straipsnis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Naujos karjeros sistemos įtvirtinimas Reglamentu Nr. 723/2004 – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio – Konkursą laimėję asmenys, į tinkamų kandidatų sąrašą įrašyti iki 2006 m. gegužės 1 d. ir įdarbinti po 2004 m. gegužės 1 d. – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalies taikymas – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalis; XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis, 12 straipsnio 3 dalis ir 13 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

4.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį ir pakopos suteikimas – Laikinasis tarnautojas, kuris paskiriamas pareigūnu – Laikinojo tarnautojo turėto lygio ir pakopos išsaugojimas – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnis; XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnis)

1.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį skundas dėl asmens nenaudai priimto akto, būtent dėl sprendimo nebemokėti išmokos sekretorių paslaugų išlaidoms kompensuoti, turi būti pateiktas per tris mėnesius „nuo pranešimo apie sprendimą atitinkamam asmeniui dienos, bet ne vėliau kaip nuo tos dienos, kai jis apie šį sprendimą sužinojo, jei priemonė yra skirta konkrečiam asmeniui“.

Iš tiesų paprastai nustačius reikalavimą, kad atitinkamas pareigūnas privalo pareikšti skundą vėliausiai per tris mėnesius nuo darbo užmokesčio lapelio gavimo, iš kurio jis galėtų sužinoti apie ginčijamą sprendimą, netektų prasmės Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa ir 26 straipsnio antra bei trečia pastraipos, kuriomis aiškiai siekiama leisti pareigūnams realiai susipažinti su sprendimais, susijusiais, be kita ko, su jų tarnybine padėtimi, ir naudotis jiems Pareigūnų tarnybos nuostatų garantuojamomis teisėmis.

Tuo atveju, jeigu, priešingai, institucija neturi priimti kitokio sprendimo dėl to, kad ieškovo ir institucijos tarnybiniai ryšiai nutrūko, ir dėl šios priežasties ieškovas, kuriam nebetaikomas Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnis, neturi teisės į šią išmoką, Pareigūnų tarnybos nuostatuose nedraudžiama reikalauti pateikti skundą vėliausiai per tris mėnesius nuo darbo užmokesčio lapelio gavimo.

(žr. 48, 52 ir 54 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. birželio 28 d. Sprendimo Grünheid prieš Komisiją, F‑101/05, 52 punktas.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad konkurso laimėtojai paskiriami į pareigų grupės lygį, nurodytą pranešime apie jų laimėtą konkursą.

Nors iš šios nuostatos neišvengiamai išplaukia, kad vidaus konkursų laimėtojai turi būti paskirti bandomajam laikotarpiui į pranešime apie konkursą, po kurio jie buvo įdarbinti, nurodytą lygį, vis dėlto reikia pripažinti, jog laisvų pareigų lygis ir konkurso laimėtojų skyrimo į šias pareigas sąlygos, kurias atitinkama institucija nustatė pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus rengdama pranešimą apie konkursą, nebegalėjo turėti poveikio po 2004 m. gegužės 1 d., t. y. datos, kuri Sąjungos teisės aktų leidėjo pasirinkta kaip naujos pareigūnų karjeros sistemos įsigaliojimo data.

Todėl konkurso laimėtojų teisė į tai, kad jiems būtų suteiktas pranešime apie konkursą nurodytas lygis, gali būti taikoma tik jei teisė lieka nepakitusi, nes sprendimo teisėtumas vertinamas pagal jo priėmimo momentu galiojusias teisines nuostatas, todėl ši nuostata negali įpareigoti paskyrimų tarnybos priimti su teisės aktų leidėjo pakeistais Pareigūnų tarnybos nuostatais nesuderinamą ir dėl to neteisėtą sprendimą.

Pereinamojo laikotarpio priemonės, numatytos Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalyje, tikslas buvo 2004 m. gegužės 1 d. tik pakeisti lygius, prie kurių buvo priskirti pareigūnai ir tarnautojai 2004 m. balandžio 30 d., naujais lygiais, kad jiems būtų galima taikyti naują karjeros sistemą, turėjusią visiškai įsigalioti 2006 m. gegužės 1 d. Ši nuostata, skaitoma kartu su Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 1 straipsniu, taikoma tik tiems tarnautojams, kurie 2004 m. gegužės 1 d. jau buvo priskirti prie vieno iš lygių, nurodytų skiltyje „ankstesni lygiai“, nes teisės aktų leidėjas siekė išsaugoti darbuotojų padėtį, įgytą iki šios datos. Tačiau laikinųjų tarnautojų atveju įgyta padėtis gali būti garantuojama tik tol, kol egzistuoja tarnybiniai santykiai.

Dėl naujos karjeros sistemos įvedimo nuo 2004 m. gegužės 1 d. panaikinus šiuose pranešimuose apie konkursus nurodytų pareigų grupių lygius, teisės aktų leidėjas turėjo priimti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo ir būtent jo 12 straipsnio 3 dalies pereinamojo laikotarpio nuostatas, kad nustatytų lygius, prie kurių būtų priskirti iki 2004 m. gegužės 1 d. arba po šios datos paskelbtus konkursus laimėję asmenys, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą iki 2006 m. gegužės 1 d. ir įdarbinti nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. gegužės 1 d.

Tiesa, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies lentelė, pagal kurią pranešimuose apie konkursą nurodyti lygiai pakeičiami pereinamaisiais įdarbinimo lygiais, nukrypsta nuo šio priedo 2 straipsnio 1 dalies lentelės, pagal kurią ankstesni pareigūnų, įdarbintų iki 2004 m. gegužės 1 d., lygiai pakeičiami naujais pereinamaisiais lygiais.

Vis dėlto teisės aktų leidėjas turi teisę ateityje, atsižvelgdamas į tarnybos interesus, atlikti Pareigūnų tarnybos nuostatų normų dalinius pakeitimus, net jei iš dalies pakeistos normos yra mažiau palankios nei ankstesnės.

(žr. 61–65 ir 68–70 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, C‑443/07 P, 100 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Ryan prieš Audito Rūmus, T‑121/97, 98 punktas; 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, T‑58/05, 109 punktas.

3.      Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalyje minimi laikinieji tarnautojai, įrašyti į „sąrašą kandidatų, tinkamų perkelti iš vienos kategorijos į kitą“, arba į „sąrašą kandidatų, laimėjusių vidaus konkursą“. Nors konkursas „dėl perkėlimo iš vienos kategorijos į kitą“ iš esmės taip pat yra „vidaus konkursas“, nagrinėjamą nuostatą reikia aiškinti taip, kad ji būtų veiksminga, kuo labiau vengiant aiškinimo, kuris lemtų išvadą, jog ši nuostata yra perteklinė. Atrodo, kad teisės aktų leidėjas prie „vidaus konkursų“ norėjo priskirti vadinamuosius konkursus dėl paskyrimo į nuolatinę tarnybą, kurių tikslas, laikantis visų Pareigūnų tarnybos nuostatų, reglamentuojančių įdarbinimą Europos viešojoje tarnyboje, leisti įdarbinti pareigūnais tarnautojus, kurie jau turi tam tikrą darbo institucijoje patirtį ir kurie įrodė, kad yra tinkami eiti laisvas pareigas. Tokį aiškinimą pagrindžia Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis, kurioje minimi tik pareigūnai, įtraukti „į sąrašą kandidatų, tinkamų perkelti iš vienos kategorijos į kitą“, ir nenurodyti pareigūnai, įtraukti „į sąrašą kandidatų, laimėjusių vidaus konkursą“. Pastarųjų nurodymas būtų nepagrįstas, nes nėra prasmės skirti į nuolatinę tarnybą tarnautojų, kurie jau yra pareigūnai.

Kad būtų taikoma Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis, reikalingas perėjimas iš „ankstesnės kategorijos“ į „naują kategoriją“ pasibaigus konkursui, po kurio sudaromas „sąrašas kandidatų, tinkamų perkelti iš vienos kategorijos į kitą“, arba vidaus konkursui dėl paskyrimo į nuolatinę tarnybą, po kurio vyksta toks perkėlimas iš vienos kategorijos į kitą. Teisės aktų leidėjas, naudodamasis savo didele diskrecija, susijusia su pereinamojo laikotarpio nuostatomis ir priskyrimo kriterijais, nukrypo nuo Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos ir šių nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalyje ar 13 straipsnio 1 dalyje papildytos bendrosios taisyklės dėl naujai įdarbintų pareigūnų priskyrimo, kiek tai susiję su iki 2006 m. gegužės 1 d. į tinkamų kandidatų sąrašą įrašytais ir įdarbintais atitinkamai nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d. ir po 2006 m. gegužės 1 d. konkursą laimėjusiais asmenimis, tarnautojams, įdarbintiems pareigūnais bandomajam laikotarpiui, jau įgijusiems patirties institucijoje ir per nurodytus konkursus įrodžiusiems savo pakankamą kvalifikaciją užimti aukštesnės kategorijos darbo vietą, suteikdamas galimybę būti priskirtiems prie kito lygio nei nurodytasis pranešime apie konkursą.

(žr. 82, 83, 88 ir 89 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. kovo 6 d. Sprendimo de Kerros ir Kohn-Bergé prieš Komisiją, T‑40/96 ir T‑55/96, 45 ir 46 punktai; 1998 m. lapkričio 12 d. Sprendimo Carrasco Benítez prieš Komisiją, T‑294/97, 51 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. gegužės 12 d. Sprendimo Peláez Jimeno prieš Parlamentą, F‑13/09, 40, 41, 46 ir 47 punktai.

4.      Sąjungos teisėje nėra aiškiai įtvirtintų vienodų karjeros galimybių ir teisės į karjerą principų. A fortiori, Sąjungos teisėje nėra bendrai numatyta, kad pareigūnu tapęs laikinasis tarnautojas turi teisę į karjerą. Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio trečioje pastraipoje numatyta tik tai, kad laikinasis tarnautojas išlaiko atitinkamoje pakopoje įgytą stažą, jei jis skiriamas pareigūnu.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnyje ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, galiojusių iki 2004 m. gegužės 1 d., 8 straipsnyje numatyta, kad laikinieji tarnautojai turi galimybę tęsti karjerą kaip pareigūnai, laikantis Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytų procedūrų, ir tokiu atveju atitinkamoje pakopoje laikinojo tarnautojo įgytas stažas išsaugomas, jei aptariamas tarnautojas pasibaigus laikinojo tarnautojo tarnybos sutarčiai iš karto buvo paskirtas to paties lygio pareigūnu.

Tai reiškia, kad, pirma, minėtomis nuostatomis užtikrinamas tik laikinojo tarnautojo, paskirto to paties lygio pareigūnu, atitinkamoje pakopoje įgytas stažas ir, antra, karjeros tęstinumas užtikrinamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytas procedūras. Galiausiai reikia konstatuoti, kad, išskyrus Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalį, kuri, kaip pereinamojo laikotarpio nuostata, turi būti aiškinama siaurai, kitose Pareigūnų tarnybos nuostatų normose nenumatyta, kad laikinieji tarnautojai gali būti skiriami to paties lygio pareigūnais, jeigu lygis, prie kurio jie iki tol buvo priskirti, buvo aukštesnis už tą, dėl kurio buvo paskelbtas konkursas, kurį šie laikinieji tarnautojai ir laimėjo.

(žr. 99, 107 ir 108 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. spalio 9 d. Sprendimo Chetcuti prieš Komisiją, C‑16/07 P, 46 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. kovo 5 d. Sprendimo Toronjo Benitez prieš Komisiją, F‑33/07, 87 punktas.