Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

28 septembrie 2011


Cauza F‑66/06


Kalliopi Kyriazi

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Numire – Concurs intern publicat înainte de 1 mai 2004 – Agent temporar înscris pe lista candidaților eligibili înainte de 1 mai 2006 – Încadrare în grad – Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut – Indemnizație de secretariat – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”

Obiectul:      Cerere introductivă primită la grefa Tribunalului la 16 iunie 2006, prin care doamna Kyriazi a formulat prezenta acțiune, având ca obiect, în principal, anularea deciziei Comisiei din 12 septembrie 2005, comunicată la 20 septembrie 2005, de numire a reclamantei ca funcționar aflat în perioada de probă începând cu 16 aprilie 2005, în măsura în care prin această decizie reclamanta este încadrată în gradul intermediar C*1, devenit AST 1 treapta 2, precum și anularea tuturor actelor succesive și/sau referitoare la această decizie, cum este decizia de eliminare și de neacordare a indemnizației de secretariat ca urmare a numirii în funcție

Decizia:      Respinge acțiunea. Doamna Kyriazi și Comisia Europeană suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată. Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Termene – Punct de plecare – Acțiune împotriva unei decizii de eliminare a unei indemnizații – Comunicarea fișei de salarizare care o reflectă – Condiție

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91]

2.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Numire în gradul din grupa de funcții indicat în anunțul de concurs – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad – Candidații care au reușit la un concurs, înscriși pe listele de candidați eligibili anterior datei de 1 mai 2006 și recrutați după 1 mai 2004 – Aplicarea noilor dispoziții – Transpunerea gradelor indicate în anunțuri de concurs în grade intermediare – Legalitate

[Statutul funcționarilor, art. 31 alin (1); anexa XIII, art. 2 alin. (1) și art. 12 alin. (3); Regimul aplicabil celorlalți agenți, anexă, art. 1; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

3.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad – Candidații care au reușit la un concurs, înscriși pe listele de candidați eligibili anterior datei de 1 mai 2006 și recrutați după 1 mai 2004 – Aplicarea articolului 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut – Condiții

[Statutul funcționarilor, art. 31 alin (1); anexa XIII, art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (3) și art. 13 alin. (1); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

4.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad și încadrare în treaptă – Agent temporar numit funcționar – Păstrarea gradului și a treptei deținute ca agent temporar – Condiții

[Statutul funcționarilor, art. 32; anexa XIII, art. 5 alin. (4); Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 8]

1.      Potrivit articolului 90 alineatul (2) din statut, reclamația împotriva unui act care lezează, printre altele împotriva unei decizii de eliminare a indemnizației de secretariat, trebuie depusă în termen de trei luni „de la data comunicării deciziei destinatarului și cel târziu la data la care persoana în cauză a luat la cunoștință decizia, în cazul unei măsuri cu caracter individual”.

Este cert că, în general, faptul de a impune funcționarului în cauză obligația de a depune o reclamație în termen de maximum trei luni de la data primirii fișei de salarizare care i‑a permis să ia cunoștință în mod util de decizia în litigiu ar avea drept rezultat, în această ipoteză, lipsirea de substanță a articolului 25 al doilea paragraf și a articolului 26 al doilea și al treilea paragraf din statut, a căror finalitate este tocmai de a permite funcționarilor să ia cunoștință efectiv de deciziile privind în special situația lor administrativă și să își valorifice drepturile garantate de statut.

În schimb, în cazul în care instituția nu este obligată să adopte o decizie distinctă pentru că raportul statutar între reclamant și instituție s‑a întrerupt și, pentru acest motiv, reclamantul, care nu se mai încadrează în domeniul de aplicare personal al articolului 18 din anexa XIII la statut, nu are dreptul la această indemnizație, statutul nu se opune obligației de a introduce reclamația în termen de maximum trei luni de la primirea fișei de salarizare.

(a se vedea punctele 48, 52 și 54)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 28 iunie 2006, Grünheid/Comisia, F‑101/05, punctul 52

2.      Articolul 31 alineatul (1) din statut prevede că laureații unui concurs sunt numiți în gradul din grupa de funcții indicat în anunțul concursului la care au fost acceptați.

Se deduce în mod necesar din această dispoziție că laureații concursurilor de acces la funcția publică trebuie să fie numiți funcționari stagiari în gradul indicat în anunțul concursului în urma căruia au fost recrutați. Cu toate acestea, stabilirea nivelului posturilor care urmează să fie ocupate și a condițiilor de numire a laureaților în aceste posturi, realizată de instituție în conformitate cu dispozițiile din vechiul statut la redactarea anunțurilor concursurilor, nu a putut avea efect după data de 1 mai 2004, reținută de legiuitorul Uniunii pentru intrarea în vigoare a noii structuri a carierelor funcționarilor.

Dreptul candidaților care au reușit la concurs de a beneficia de gradul indicat în anunțul de concurs nu poate să se aplice decât dacă prevederile legale rămân în vigoare, întrucât legalitatea unei decizii se apreciază în funcție de normele juridice în vigoare la momentul în care este adoptată, iar această dispoziție nu poate reprezenta o obligație a autorității împuternicite să facă numiri de a adopta o decizie neconformă cu statutul astfel cum a fost modificat de legiuitor și, prin urmare, nelegală.

Măsura de tranziție de la articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut are ca obiect numai să transforme, la 1 mai 2004, gradele pe care le aveau funcționarii și agenții la 30 aprilie 2004 în vederea aplicării în cazul lor a noii structuri a carierelor, menită să fie pe deplin aplicabilă la 1 mai 2006. Această dispoziție, coroborată cu articolul 1 din anexa la Regimul aplicabil celorlalți agenți, nu privește decât persoanele care, la 1 mai 2004, erau deja încadrate în unul dintre gradele indicate în coloana intitulată „vechiul grad”, întrucât legiuitorul urmărea să mențină situația personalului dobândită înainte de această dată. În cazul agenților temporari, situația dobândită nu poate fi însă garantată decât atât timp cât continuă să existe un raport statutar.

Suprimarea, începând cu 1 mai 2004, a gradelor de încadrare în carierele indicate în aceste anunțuri de concurs, care rezultă din introducerea noului sistem de cariere, a condus legiuitorul la adoptarea dispozițiilor tranzitorii din anexa XIII la statut și, îndeosebi, a articolului 12 alineatul (3) din anexă, în scopul de a stabili încadrarea în grad a laureaților la concursuri publicate înainte sau după 1 mai 2004, înscriși pe liste de candidați eligibili înainte de 1 mai 2004 și recrutați între 1 mai 2004 și 1 mai 2006.

Este adevărat că tabelul de la articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut, care transpune gradele indicate în anunțurile de concurs în grade intermediare de recrutare, diferă de tabelul de la articolul 2 alineatul (1) din această anexă, în care vechile grade ale funcționarilor care au ocupat un post înainte de 1 mai 2004 sunt convertite în noi grade intermediare.

Totuși, legiuitorului îi este permis să adopte pentru viitor, în interesul serviciului, modificări la dispozițiile din statut, chiar dacă dispozițiile modificate sunt mai puțin favorabile decât cele vechi.

(a se vedea punctele 61-65 și 68-70)

Trimitere la:

Curte: 22 decembrie 2008, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, C‑443/07 P, punctul 100

Tribunalul de Primă Instanță: 30 septembrie 1998, Ryan/Curtea de Conturi, T‑121/97, punctul 98; 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, punctul 109

3.      Articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut vizează agenții temporari înscriși „pe o listă de candidați apți pentru a trece într‑o altă categorie”, precum și pe cei „înscriși pe o listă a candidaților care au reușit la un concurs intern”. Deși un concurs de „trecere într‑o altă categorie” este de asemenea, prin natura sa, un concurs intern, dispoziția în cauză trebuie interpretată astfel încât să aibă un efect util, evitând, în măsura în care este posibil, orice interpretare care ar conduce la concluzia că această dispoziție este redundantă. Rezultă că legiuitorul a înțeles ca prin „concurs intern” să se refere la așa‑numitele concursuri de titularizare al căror obiect este de a permite, cu respectarea tuturor dispozițiilor statutare care reglementează accesul la funcția publică europeană, recrutarea ca funcționari a unor agenți care au deja o anumită experiență în cadrul instituției și care au făcut dovada aptitudinii lor de a fi titularii posturilor care urmează a fi ocupate. Această interpretare este confirmată de termenii alineatului (2) al articolului 5 din anexa XIII la statut, care nu vizează decât funcționarii înscriși „pe o listă de candidați apți pentru a trece într‑o altă categorie”, fără a menționa funcționarii „înscriși pe o listă a candidaților care au reușit la un concurs intern”. O astfel de mențiune nu ar fi fost justificată tocmai întrucât nu există motive de titularizare a agenților care sunt deja funcționari.

Pentru ca articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut să fie aplicabil, trebuie să existe o trecere de la o „veche categorie” la o „nouă categorie”, fie în urma unui concurs care conduce la întocmirea unei „liste de candidați apți pentru a trece într‑o altă categorie”, fie în urma unui concurs intern de titularizare, care are ca efect o astfel de trecere într‑o altă categorie. Legiuitorul s‑a îndepărtat în această modalitate, în cadrul exercitării puterii sale largi de apreciere atât în materia dispozițiilor tranzitorii, cât și a criteriilor de încadrare, de la norma generală în materie de încadrare a funcționarilor nou‑recrutați prevăzută la articolul 31 alineatul (1) din statut, astfel cum este completat de articolul 12 alineatul (3) sau de articolul 13 alineatul (1) din anexa XIII la statutul menționat, în ceea ce privește candidații care au reușit la concurs, înscriși pe o listă de candidați eligibili înainte de 1 mai 2006 și recrutați între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006, respectiv după 1 mai 2006, rezervând beneficiul încadrării într‑un alt grad decât cel indicat în anunțul de concurs agenților recrutați în calitate de funcționari aflați în perioada de probă care au deja experiență în cadrul instituției și care dovedesc, în urma concursurilor menționate mai sus, capacitatea lor de a ocupa posturi într‑o categorie superioară.

(a se vedea punctele 82, 83, 88 și 89)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 6 martie 1997, de Kerros și Kohn‑Bergé/Comisia, T‑40/96 și T‑55/96, punctele 45 și 46; 12 noiembrie 1998, Carrasco Benítez/Comisia, T‑294/97, punctul 51

Tribunalul Funcției Publice: 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlamentul European, F‑13/09, punctele 40, 41, 46 și 47

4.      Dreptul Uniunii nu consacră în mod expres nici un principiu al unității carierei, nici un principiu al carierei. A fortiori, vocația la carieră a unui agent temporar devenit funcționar nu este recunoscută la modul general de dreptul Uniunii. Articolul 32 al treilea paragraf din statut prevede numai că, atunci când este numit funcționar, agentul temporar păstrează vechimea în treaptă dobândită.

Articolul 32 din statut și articolul 8 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, în versiunea lor în vigoare înainte de 1 mai 2004, cuprind, pentru agenții temporari, posibilitatea de a‑și continua cariera în calitate de funcționari, în conformitate cu procedurile stabilite prin statut, iar, în acest caz, vechimea în treaptă dobândită ca agent temporar se păstrează dacă agentul respectiv a fost numit funcționar în același grad imediat după această perioadă.

Nu este mai puțin adevărat, pe de o parte, că dispozițiile citate anterior se limitează să garanteze vechimea în treaptă a agentului temporar numit funcționar în același grad și, pe de altă parte, că se asigură continuitatea carierei în conformitate cu procedurile instituite prin statut. În sfârșit, trebuie să se constate că, cu excepția articolului 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut, care fiind o dispoziție tranzitorie, este de strictă interpretare, celelalte dispoziții din statut nu recunosc agenților temporari posibilitatea de a fi numiți funcționari în gradul pe care îl dețineau dacă gradul deținut era superior celui cu privire la care a fost publicat concursul la care au reușit.

(a se vedea punctele 99, 107 și 108)

Trimitere la:

Curte: 9 octombrie 2008, Chetcuti/Comisia, C‑16/07 P, punctul 46

Tribunalul Funcției Publice: 5 martie 2008, Toronjo Benitez/Comisia, F‑33/07, punctul 87