Language of document :

Žaloba podaná dne 22. května 2006 - Pereira Sequeira v. Komise

(věc F-65/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brusel, Belgie) (zástupci: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit individuální rozhodnutí o změně kategorie, které vstoupilo v platnost dne 16. srpna 2005 a bylo oznámeno dne 19. září 2005;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně je úspěšnou kandidátkou vnitřního výběrového řízení COM/PC/04, zveřejněného dříve, než vstoupil v platnost nový služební řád. Na základě tohoto řádu byla jmenována úředníkem a zařazena do platové třídy C*1, to znamená do stejné platové třídy, do které byla zařazena při své poslední smlouvě dočasného zaměstnance. I když totiž dříve měla výhodnější zařazení, před svým jmenováním úředníkem byla zařazena do nižší platové třídy C*1.

Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává porušení článků 31 a 62 služebního řádu a článků 5 a 2 přílohy XIII služebního řádu.

Žalobkyně mimoto uplatňuje porušení zásady legitimního očekávání a zásady zachování nabytých práv.

____________