Language of document :

Sag anlagt den 16. juni 2006 - Lesniak mod Kommissionen

(Sag F-67/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at artikel 12 i vedtægtens bilag XIII er ulovlig.

Annullation af afgørelsen af 8. august 2005 om udnævnelse af sagsøgeren til tjenestemand i De Europæiske Fællesskaber, for så vidt som sagsøgerens indplacering herved fastsættes til lønklasse A*6, løntrin 2, og virkningstidspunktet for hans løntrinsanciennitet til den 1. september 2005.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som bestod udvælgelsesprøve PE/99/A, hvis meddelelse var blevet offentliggjort under den tidligere vedtægt, var på daværende tidspunkt midlertidigt ansat i lønklasse A6 (nu A*10) og blev ansat som tjenestemand efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt og indplaceret i lønklasse A*6.

Sagsøgeren har, ud over at påberåbe sig anbringender, der meget ligner dem, der er påberåbt i sag F-12/06 1, anført, at Kommissionen i henhold til artikel 5, stk. 4, i vedtægtens bilag XIII burde have tildelt ham den samme indplacering, han havde som midlertidigt ansat. Ifølge sagsøgeren bør denne bestemmelse nemlig ligeledes finde anvendelse på beståede ansøgere fra almindelige udvælgelsesprøver.

____________

1 - EUT C 86 af 8.4.2006, s. 48.