Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 november 2006 - Andersson e.a. / Commissie

(Zaak F-69/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 190 van 12.8.2006, blz. 35.