Language of document :

Žaloba podaná 22. júna 2006 - Bakema/Komisia

(Vec F-68/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Holandsko) (v zastúpení: L. Rijpkema, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ) z 22. marca 2006,

nariadiť OOUPZ, aby zamestnal žalobcu vo funkčnej skupine IV, platovej triede 16,

vyhlásiť, že žalobcovi musí byť uhradená primeraná suma ako náhrada škody.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý člen takzvaného miestneho technického pomocného personálu (ALAT), bol prijatý do zamestnania ako zmluvný zamestnanec a zaradený do funkčnej skupiny IV, platovej triedy 14.

Vo svojej žalobe žalobca uvádza, že žalovaná nepresne uplatnila relevantnú právnu úpravu, najmä článok 82 ods. 2 písm. c) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ) a článok 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení (VVU) 49-2004. Žalobca tvrdí, že žalovanej výklad pojmu "diplom", ktorý obsahujú tieto články, je nepresný a subjektívny. Pri výpočte jeho odbornej praxe mala žalovaná vziať do úvahy všetky činnosti, ktoré žalobca vykonával po získaní "kandidaatsdiploma".

Ďalej žalobca uvádza, že aj keď bol členom ALAT pred prijatím do zamestnania ako zmluvný zamestnanec, v jeho prípade by sa mala uplatňovať zásada stanovená v článku 86 PZOZ. Podľa tejto zásady ak je zamestnanec preradený na nové miesto v rámci jeho funkčnej skupiny, nemožno ho zaradiť do nižšej platovej triedy a nižšieho platového stupňa ako na jeho predchádzajúcom mieste.

____________