Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. - Bakema przeciwko Komisji

(Sprawa F-68/06)1

(Służba publiczna - Pracownik kontraktowy - Zaszeregowanie do grupy - Grupa funkcyjna IV - Dyplom - Doświadczenie zawodowe)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Niderlandy) (przedstawiciele: L. Rijpkema i A. Kootstra, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającej przeklasyfikowania skarżącego w ramach grupy funkcyjnej IV z kategorii zaszeregowania 14 na 16 i uznania jego "kandidaatsdiploma" jako dowodu ukończenia pełnych studiów uniwersyteckich w rozumieniu art. 82 WZIP oraz art. 2 ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących postępowania w sprawie zatrudnienia pracowników kontraktowych przez Komisję.

Sentencja wyroku

Decyzja, którą organ upoważniony do zawierania umów zaklasyfikował R. Bakema do grupy funkcyjnej IV w kategorii zaszeregowania 14, stopień 1 tytułem umowy z dnia 25 października 2005 r. wiążącej go z Komisją Wspólnot Europejskich w charakterze pracownika kontraktowego, jest nieważna.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 212 z 2.9.2006, s.48.