Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

3 април 2008 година

Дело F-68/06

Reint J. Bakema

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Договорно наети служители — Класиране в степен — Функционална група IV — Диплома — Професионален опит“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Bakema, договорно нает служител на Комисията, иска, от една страна, както да се отмени решението на органа, оправомощен да сключва договори, за отхвърляне на административната жалба на г‑н Bakema срещу решението, с което посоченият орган го класира във функционална група IV, степен 14, стъпка 1 съгласно договор за назначаване като договорно нает служител, подписан на 25 октомври 2005 г. и влязъл в сила на 1 ноември 2005 г., както и да се осъди Комисията да го класира във функционална група IV, степен 16, а от друга страна, да му се изплати подходящо обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи

Решение: Отменя решението, с което органът, оправомощен да сключва договори, класира жалбоподателя във функционална група IV, степен 14, стъпка 1 съгласно подписания на 25 октомври 2005 г. договор, с който той става договорно нает служител на Комисията. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Договорно наети служители — Класиране

(член 5, параграф 3, буква б) от Правилника за длъжностните лица; член 82, параграф 2 от Условията за работа на другите служители)

За да приложи член 7, параграф 1, буква г) и параграф 3 от Общите разпоредби за изпълнение относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители в Комисията, съгласно който тези служители се класират според продължителността на съответния професионален опит, изчислен от датата, от която заинтересованото лице вече отговаря на минимално необходимите изисквания за назначаване, Комисията не може да откаже да вземе предвид дадена диплома, без предварително да провери какво е съдържанието на образователната програма, удостоверена с посочената диплома, и дали с тази диплома може да се удостовери завършен курс на университетско образование, тъй като в противен случай тя би пренебрегнала приложното поле на член 82, параграф 2, буква в) от Условията за работа на другите служители, съгласно който за назначаването като договорно нает служител във функционална група IV се изисква най-малко удостоверена с диплома образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне три години, както е изяснено това приложно поле на посочената разпоредба поради идентичността ѝ със съответния текст на член 5, параграф 3, буква б) от Правилника, който предвижда същото изискване за длъжностните лица.

(вж. точки 41 и 42)