Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. - Lesniak/Комисия

(Дело F-67/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Временни служители, назначени като длъжностни лица - Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник - Преходни правила за класиране в степен при назначаването - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от Приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christophe Lesniak (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Simm и I. Šulce)

Предмет

Отмяна на решение на Комисията от 8 август 2005 г., с което жалбоподателят, към момента временен служител със степен А*10, стъпка 2 и успешно издържал външен конкурс PE/99/A, е бил назначен като длъжностно лице на изпитателен срок със степен A*6, стъпка 2

Диспозитив

Жалбата се отхвърля.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 178, 29.7.2006 г., стр. 43.