Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. -Lesniak przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Osoby wpisane na listę rezerwy przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego - Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy w chwili zatrudnienia - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christophe Lesniak (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Simm i I. Šulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. o powołaniu skarżącego, wówczas członka personelu tymczasowego zaszeregowanego do grupy A*10 stopień 2, laureata konkursu otwartego PE/99/A, na urzędnika na okres próbny z zaszeregowaniem do grupy A*6, stopień 2

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda za stron pokrywa własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 178 z 29.7.2006, s. 43.