Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Lennestadt (Tyskland) den 19. januar 2021 – Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt. (den nationale tjeneste for betaling af vejafgift A/S) mod NW

(Sag C-30/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Lennestadt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Nemzeti Utdijfizetesi Szolgaltato Zrt. (den nationale tjeneste for betaling af vejafgift A/S)

Sagsøgt: NW

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 1 fortolkes således, at en retslig procedure, som iværksættes af et statsligt selskab over for en fysisk person med bopæl i en anden medlemsstat med henblik på inddrivelse af et gebyr, der har karakter af straf og er pålagt på grund af uberettiget benyttelse af en betalingspligtig vej, er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1).