Language of document :

Recurs introdus la 21 mai 2021 de Ryanair DAC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 14 aprilie 2021 în cauza T-378/20, Ryanair/Comisia (SAS, Danemarca; Covid-19)

(Cauza C-321/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Ryanair DAC (reprezentanți: E. Vahida și F.-C. Laprévote, avocați, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, și V. Blanc, avocată)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Danemarcei, Republica Franceză, SAS AB

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea, în temeiul articolelor 263 și 264 TFUE, a Deciziei C(2020) 2416 final a Comisiei din 15 aprilie 2020 privind ajutorul de stat SA.56795 (2020/N) – Danemarca – Compensarea pagubelor provocate Scandinavian Airlines de pandemia de COVID-19; și

obligarea Comisiei la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Ryanair, și obligarea intervenienților în primă instanță și în prezentul recurs (dacă este cazul) la plata propriilor cheltuieli de judecată

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă șase motive.

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a respins critica recurentei întemeiată pe încălcarea de către Comisie a cerinței potrivit căreia ajutorul acordat în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE nu este destinat reparării pagubelor suferite de o singură victimă.

Al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele în aplicarea articolului 107 alineatul (2) litera (b) TFUE și a principiului proporționalității în raport cu pagubele provocate SAS de pandemia de COVID-19.

Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a respins critica recurentei întemeiată pe nerespectarea nejustificată a principiului nediscriminării.

Al patrulea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele întrucât a respins critica formulată de recurentă privind încălcarea libertății de stabilire și a liberei prestări a serviciilor.

Al cincilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele în ceea ce privește neinițierea unei proceduri oficiale de investigare.

Al șaselea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele în ceea ce privește lipsa motivării.

____________