Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vreemdelingenbetwistingen (Belgie) dne 4. května 2018 – X v. Belgische Staat

(Věc C-302/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: X

Odpůrce: Belgische Staat

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES1 , který (mj.) stanoví, že státní příslušník třetí země musí pro získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta prokázat, že ‚má’ pro potřeby vlastní a vyživovaných rodinných příslušníků stálé a pravidelné finanční příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jejich výživy a výživy jejich rodinných příslušníků, aniž by využívali systému sociální podpory dotčeného členského státu, vykládán v tom smyslu, že tím jsou myšleny pouze „vlastní příjmy“ státních příslušníků třetích zemí?

Postačí v tomto ohledu, že má státní příslušník třetí země příjmy k dispozici, aniž by byly kladeny jakékoli požadavky ohledně původu těchto prostředků, takže tyto prostředky mohou být státnímu příslušníku třetí země poskytnuty i rodinným příslušníkem nebo třetí osobou?

Pokud bude odpověď na posledně uvedenou otázku kladná, postačí v tomto případě k prokázání, že žadatel může mít příjmy ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES, závazek třetí osoby k převzetí nákladů, v němž se tato třetí osoba zavazuje poskytnout žadateli, který žádá o získání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta‚ natolik stabilní, pravidelné a dostatečné existenční prostředky pro sebe a vyživované rodinné příslušníky, aby nemuseli být financováni veřejnými orgány?

____________

1     Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. 2004, L 16, s. 44; Zvl. vyd. 19/006, s. 272).