Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. júla 2011 - Gozi/Komisia

(vec F-116/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Povinnosť pomoci - Článok 24 služobného poriadku - Náhrada výdavkov na advokátov vynaložených v rámci súdneho konania na vnútroštátnom súde)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Sandro Gozi (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Passalacqua, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta návrh na náhradu trov konania vynaložených žalobcom v rámci trestného konania na súde členského štátu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    S. Gozi znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011, s. 38.