Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. september 2011 - Van Soest mod Kommissionen

(Sag F-117/10) 1

(Personalesag - ansættelse - udvælgelsesprøve - adgangsbetingelser - krævet eksamensbevis - begrebet bevis for uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelse - udvælgelseskomitéens beslutninger - arten af den kontrol, der udøves af ansættelsesmyndigheden)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgien) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved ansættelsesproceduren i forhold til sagsøgeren, som havde bestået en udvælgelsesprøve og var opført på reservelisten, blev bragt til ophør som følge af, at sagsøgerne ikke har gennemført en uddannelse på gymnasialt niveau, som giver adgang til videregående uddannelser.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som Barry Van Soest har afholdt.

____________

1 - EUT C 30 af 29.1.2011, s. 66.