Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2011 r. – Di Tullio przeciwko Komisji

(Sprawa F-119/10)1

(Służba publiczna – Członkowie personelu tymczasowego – Urlop na czas pełnienia służby krajowej – Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich – Żołnierz zawodowy – Odbycie okresu dowodzenia – Odmowa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Di Tullio (Rovigo, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci É. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji OLAF odmawiającej przyznania skarżącemu urlopu na czas pełnienia służby krajowej na podstawie art. 18 WZIPW.

Sentencja wyroku

Skarga wniesiona przez R. Di Tullio zostaje oddalona.

Roberto Di Tullio pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 66.