Language of document : ECLI:EU:F:2015:58

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Sprawa F‑118/10 DEP

Aristidis Psarras

przeciwko

Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów na podstawie art. 106 regulaminu postępowania, złożony w następstwie wyroku Sądu z dnia 2 października 2012 r., Psarras/ENISA (F‑118/10, EU:F:2012:138).

Orzeczenie:      Całkowitą kwotę kosztów podlegających zwrotowi A. Psarrasowi przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji tytułem kosztów podlegających zwrotowi w sprawie F‑118/10 ustala się na 17 456,75 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia zapłaty w oparciu o stawkę ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących obowiązującą we wskazanym okresie, podwyższoną o 3,5 punktu.

Streszczenie

1.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Honoraria, które strony winne są swoim adwokatom – Niezbędny charakter usług adwokata, który można wywnioskować z działań podejmowanych w ramach postępowania przed Sądem

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

2.      Postępowanie sądowe – Koszty – Wniosek o ustalenie kosztów – Termin złożenia – Dochowanie rozsądnego terminu

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 106 § 1)

3.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Udział kilku adwokatów

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

1.      Sąd Unii nie jest uprawniony do ustalania wynagrodzenia należnego od stron ich własnym adwokatom lub radcom prawnym, lecz do określenia kwoty, do której te wynagrodzenia mogą podlegać zwrotowi przez stronę obciążoną kosztami postępowania. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku o ustalenie kosztów, sąd Unii nie musi brać pod uwagę krajowych taryf ustalających wysokość wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych ani ewentualnej umowy w tym zakresie między zainteresowaną stroną a jej pełnomocnikami lub doradcami.

W braku przepisów prawa Unii o charakterze taryfowym sąd winien swobodnie ocenić okoliczności danego przypadku, uwzględniając przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa Unii, a także stopień trudności sprawy, nakład pracy wymagany w postępowaniu spornym od biorących udział w sprawie pełnomocników lub doradców oraz interes ekonomiczny, jaki strony miały w sporze.

W związku z tym z faktu, że adwokat wniósł skargę, wziął udział w rozprawie i sporządził różne pisma procesowe w ramach postępowania, można wywieść, że adwokat ten faktycznie dokonywał czynności i świadczył usługi niezbędne do celów prowadzenia postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej.

Co się tyczy ustalenia wysokości tych niezbędnych usług, dowód zapłaty kosztów, których zwrotu się żąda, nie stanowi warunku wstępnego do ustalenia przez Sąd kosztów podlegających zwrotowi.

(zob. pkt 24, 25, 33–35)

Odesłanie

Trybunał, postanowienie z dnia 4 lipca 2013 r., Kronofrance/Allemagne i in., C‑75/05 P‑DEP i C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, pkt 30

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienia: z dnia 10 listopada 2009 r., X/Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, pkt 22; z dnia 26 kwietnia 2010 r., Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, pkt 24; z dnia 27 września 2011 r., De Nicola/EBI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, pkt 40, 41; z dnia 2 lipca 2013 r., Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, pkt 21; z dnia 14 listopada 2013 r., Cuallado Martorell/Komisja, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, pkt 28; z dnia 3 lipca 2014 r., Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Wniosek o ustalenie kosztów należy złożyć w rozsądnym terminie, po przekroczeniu którego strona obciążona ich pokryciem będzie mogła zasadnie uznać, że strona będąca wierzycielem odstąpiła od skorzystania ze swego prawa. Ponadto rozsądny charakter terminu powinien być oceniany w świetle wszystkich właściwych dla każdej sprawy okoliczności, a w szczególności znaczenia sporu dla zainteresowanego, złożoności sprawy i zachowania stron.

Co się tyczy zachowania stron, to o ile wniesienie odwołania nie wywołuje skutku zawieszającego, jest jednak całkowicie zrozumiałe, że zanim strona uprawniona do zwrotu kosztów złoży wniosek o zwrot kosztów, może czekać na upływ terminu do wniesienia odwołania.

(zob. pkt 28, 30)

Odesłanie

Trybunał, postanowienie z dnia 21 czerwca 1979 r., Dietz/Komisja, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, pkt 1; wyrok (szczególna procedura kontroli orzeczenia) z dnia 28 lutego 2013 r., Arango Jaramillo i in./EBI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, pkt 28, 33

Sąd Pierwszej Instancji, postanowienie z dnia 17 kwietnia 1996 r., Air France/Komisja, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, pkt 10–12

3.      Wniosek o ustalenie kosztów ma raczej charakter standardowy i odróżnia się co do zasady brakiem jakichkolwiek trudności dla adwokata, który już rozpatrywał istotę sprawy.

Jednakże jeśli chodzi o koszty związane z podjęciem czynności przez nowego adwokata po zakończeniu postępowania spornego, koszty mogą zostać pokryte przez stronę nimi obciążoną, jedynie jeśli odpowiadają ilości czasu, jaką ten nowy adwokat poświęcił aktom sprawy, choć nie obejmują jednak czasu koniecznie wymaganego do zapoznania się z tymi aktami.

(zob. pkt 53, 54)

Odesłanie

Trybunał, postanowienia: z dnia 7 czerwca 2012 r., France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, pkt 32; z dnia 10 października 2013 r., OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, pkt 42

Sąd Pierwszej Instancji, postanowienie z dnia 15 marca 2000 r., Enso‑Gutzeit/Komisja, T‑337/94 DEP, EU:T:2000:76, pkt 21

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienie z dnia 3 lipca 2014 r., Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, pkt 47