Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2010 r. - Psarras przeciwko Enisie

(Sprawa F-118/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie usunięcia skarżącego ze stanowiska księgowego agencji i powołania na to stanowisko innej osoby. Po drugie, żądanie wypłacenia na rzecz skarżącego określonej kwoty w celu naprawienia szkody poniesionej wskutek zaskarżonych aktów i mobbingu, którego jakoby padł on ofiarą.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu Enisy z dnia 7 lutego 2010 r. w sprawie odsunięcia skarżącego ze skutkiem natychmiastowym od pełnienia obowiązków księgowego agencji i powołania na stanowisko księgowego na czas nieokreślony innej osoby;

Stwierdzenie nieważności, jako aktu przygotowawczego, załącznika 1 do ww. decyzji z dnia 7 lutego 2010 r.; załącznik ten zawiera przedstawioną zarządowi przez dyrektora naczelnego propozycję powierzenia na stałe zadań księgowego innej osobie i odsunięcia skarżącego od pełnienia obowiązków księgowego;

W razie potrzeby, stwierdzenie nieważności wydanej w konsekwencji przez dyrektora naczelnego decyzji z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia skarżącego z urzędu na nowe stanowisko na podstawie art. 7 regulaminu pracowniczego;

W wyniku stwierdzenia nieważności powyższych aktów, przywrócenie skarżącego na stanowisko księgowego agencji;

Zasądzenie od Enisy na rzecz skarżącego kwoty 10 000 EUR tytułem naprawienia, po pierwsze, szkody poniesionej wskutek wydania zaskarżonych decyzji, a po drugie, krzywdy wyrządzonej mobbingiem, którego padł on ofiarą, z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia kwoty w toku postępowania;

Obciążenie Enisy kosztami postępowania.

____________