Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Správní soud, Autonomní oddělení pro provincii Bolzano (Itálie) dne 18. února 2021 – KW v. Autonomní provincie Bolzano

(Věc C-102/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Správní soud, Autonomní oddělení pro provincii Bolzano

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: KW

Žalovaná: Autonomní provincie Bolzano

Předběžné otázky

Skončila dne 31. prosince 2016 platnost podpory schválené rozhodnutím Komise SA.32113 (2010/N) ze dne 25. července 2012 ve výši 80 procent na výstavbu malých vodních elektráren na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu, která je poskytována salaším a horským chatám ve vysokohorských oblastech, které bez odpovídajících technických a finančních nákladů nelze připojit k elektrické síti?

V případě kladné odpovědi na tuto otázku:

2.1    Musí být článek 20 nařízení (EU) 2015/15891 vykládán v tom smyslu, že při zneužití podpory musí Komise vydat rozhodnutí o navrácení podpory před zakročením vnitrostátních orgánů?

2.2    Je uvedená podpora ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU slučitelná s vnitřním trhem, protože usnadňuje rozvoj určitých hospodářských oblastí, nebo může narušit hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy?

____________

1 Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9).